Toggle navigation

Værdigrundlag og pædagogisk udgangspunkt

V__rdigrunlag_billede

Overordnet er udgangspunktet for undervisningen på AMU Nordjylland at tilføre eleverne praksisnær kompetenceudvikling, der baserer sig på jobområdernes og virksomhedernes behov samt den enkeltes forudsætninger og potentialer.

Læringen knyttes dermed sammen med praksis på arbejdspladserne samt elevernes erfaringer. Metodemæssigt er der i udstrakt grad tale om "situeret læring" samt "læring som social praksis".

Herudover tager den pædagogiske praksis sit afsæt i den problemorienterede og projektorganiserede undervisningsform, hvor bl.a. de almene fags betydning for den faglige indlæring understreges. De almene fag integreres således i de faglige projekter og opgaver, så at undervisningen fremstår helhedsorienteret og relevant for eleverne i forhold til deres praksis.

Det er AMU Nordjyllands erklærede mål at den pædagogiske praksis skal:

 • Øge elevernes evne til at kunne samarbejde samt udvise selvstændighed
 • Øge elevernes forståelse for vigtigheden af deltagerindflydelse på undervisningen samt alle forhold omkring uddannelserne for bl.a. herigennem at udbygge deres demokratiopfattelse
 • Øge elevernes bevidsthed omkring nødvendigheden af personlig og faglig fleksibilitet.

AMU Nordjylland tilstræber endvidere at opfylde følgende faktorer med henblik på at skabe et godt læringsmiljø på institutionen, som alt andet lige vil fremme læringen såvel på institutionen som i elevernes arbejdspladssammenhæng:

 • Muligheden for at eleverne kan reflektere over praksis
 • Dialog mellem elever og lærere om mål, normer og værdier
 • Opmærksomhed på formulering og løsning af problemer, herunder betydningen af elevernes medansvar for målformulering og planlægning af arbejdsproces
 • Mulighed for at eksperimentere
 • Forventninger og tillid til elevernes arbejde og læring såvel i grupper som individuelt
 • Prioritering af elevernes egen vurdering og tilrettelæggelse af arbejdsopgaverne
 • Styrkelse af elevernes motivation via autonomi og handlefrihed
 • Vekselvirkning mellem uformel læring - gennem dannelse af kollegiale netværk og læringsrelationer - og hensigtsmæssig formel læring

Sammenfattende er følgende forhold centrale for det pædagogiske værdigrundlag og elevernes læring på AMU Nordjylland:

 • Betydningen af refleksion, herunder muligheder for erfaringsudveksling og afprøvning af handlingsalternativer
 • Betydningen af personlige og sociale faktorer, herunder vejledning og støtte
 • Kvaliteten af de tilgængelige læringsmaterialer
 • Miljøet og kulturen på institutionen

Fælles pædagogisk didaktisk værdigrundlag

Klik på filen nedenfor og læs værdigrundlaget:
Fælles pædagogisk didaktisk værdigrundlag på AMU Nordjylland