Toggle navigation

Blended Learning på AMU - BLA

Et samspil mellem e-læring og fysisk tilstedeværelse på et AMU-kursus.
Blended_learning_projektpartnere

Projektpartnere

Projektet er et samarbejde mellem 8 erhvervsskoler. AMU Nordjylland (projektholder), AMU Vest, AMU Syd, AMU Fyn, Herningsholm, UCRS, Skive College og (Syddansk Erhvervsskole)

Tidsperiode:
1. januar 2020 til 31. december 2021

Kort om projektet

Udbuddet af digitale AMU-forløb rummer et potentiale – og fordi sådanne udbud højner fleksibiliteten i undervisningen og i højere grad matcher omverdenens (kursisternes, branchernes og kundernes) krav og behov.

Det understøtter direkte projektets formål, idet der søges en styrkelse af tilgængeligheden i AMU. Et udbud af digitaliserede (og delvist digitaliserede) AMU-forløb vil være mere attraktive for virksomhederne, der får bedre muligheder for at tilrettelægge og tilpasse forløbene til deres behov.

Denne højere grad af fleksibilitet via digital læring i AMU vil forøge virksomhedernes muligheder for deltagelse i kompetencegivende VEU. I tilgift hertil støtter projektet også op omkring behovet for en styrkelse af den IT-pædagogiske- og IT-didaktiske kompetence på AMU-institutionerne.

Online undervisning og e-læring er ikke blot et spørgsmål om udviklingen af digitale læringsmaterialer (som f.eks. videoer, tekster, animationer, grafik, quizzer mv.). Sådanne hjælpemidler er selvfølgelig ganske væsentlige, men udviklingen af digitale undervisningsforløb rummer langt sværere spørgsmål om hvordan man kan nå sine læringsmål i et læringsmiljø uden en lærer og hvorledes brugen af digitale medier sammensættes optimalt og på en måde, så både indhold og gennemførelse understøtter kursistens aktive deltagelse i kurset.

Projektets formål

Med digitaliserede e-læringsforløb kan AMU deltagere følge kurser på selvvalgte tidspunkter, men e-læringen kan ikke erstatte fysisk AMU-undervisning 100%. Noget undervisning skal beholdes som fysisk tilstedeværelse. I denne henseende er det vigtigt, at det pædagogisk-didaktiske design af hele AMU-kurset hænger sammen på en måde, så samspillet mellem tilstedeværelsesundervisning og e-læring sammentænkes og udnytter de muligheder, der både er i teknologien og i det personlige samvær. F.eks. kan e-læring være med til at løfte den traditionelle undervisning i forbindelse med forberedelse til kurser, hvor onlineundervisning inden et kursus er med til at sikre, at alle kursisterne er på samme niveau.

Projektaktiviteter

 • Workshops for at uddanne og opkvalificere faglærer 31 faglærer
 • Udvikle 35 AMU kurser som Blended Learning
 • Kollegial sparring på udvikling af kurser
 • Afprøvning af kurserne som Blended Learning
 • Certificering af kurserne som Blended Learning
Projektet rummer en række sammenhængende indsatser, herunder:  
 • Identifikation, udvikling og evt. tilpasning af en fælles IT-platform for digitale AMU-kurser
 • Udvikling og gennemførelse af et kompetenceudviklingsforløb for de involverede undervisere
 • Udvikle en fælles markedsføringsstrategi for udviklede AMU-forløb
 • Udvikling af digitale AMU-forløb, herunder digitalisering af eksisterende undervisningsmaterialer og udvikling af nye. Materialerne indgår som en integreret del af det samlede didaktiske design.  
 • Gennemførelse af projektet ud fra en indsatsteori med fastlagte, løbende opfølgninger på projektets forskellige aktiviteter ift. målene med aktiviteterne og ift. aktiviteternes indbyrdes effekt.
 • Endelig beskrivelse af samarbejdsmodellen (gerne i form af en egentlig samarbejdskontrakt)
 • Udvikling af en bæredygtig forretningsmodel for drift, omkostninger, ressourceforbrug og fordeling af statslige støttemidler
 
Det er den implicitte målsætning for projektet, og for udkommet af disse indsatser, at der ved projektets afslutning er:
 • Udviklet digitale kursusforløb (fjernundervisning eller blended learning) til udbud og undervisning inden for skolernes eksisterende kursusområder.
 • Kompetenceudviklet mindst 2 undervisere fra hver deltagende skole, så de kan tilrette og digitalisere allerede eksisterende forløb – eller udvikle nye.
 • Gennemført et tilfredsstillende testforløb af de udviklede digitale forløb med rigtige kursister
 • Udviklet økonomisk bæredygtige forretningsmodeller for fælles udbud af digitale AMU-kurser.

Budget

I alt 4.457.578,40 kr. Ansøgt og bevilliget hos Børne- og Undervisningsministeriet: 3.566.062,72 kr. Egenfinansiering: 891.515,68 kr.