Toggle navigation

Politik for ligestilling i AMU Nordjylland

1. Indledning

AMU Nordjylland ser mangfoldighed som et aktiv.

Fremme af ligestilling med hensyn til køn, alder, race, religion, etnisk oprindelse, seksualitet, livsopfattelse osv. bidrager generelt til at styrke mangfoldigheden, men emnerne kræver hver for sig, forskellige former for målsætninger og indsatser.

Denne politik omhandler fremme af ligestilling mellem kvinder og mænd og mål­sætningen er, at AMU Nordjylland arbejder for en mere ligelig fordeling af kvinder og mænd i såvel ledelsesniveauet som i den øvrige personalegruppe.

AMU Nordjyllands bestyrelse og øvrige ledelse har historisk set bestået af et over­vejende flertal af mænd, hvorved kvinder er det underrepræsenterede køn.

Bestyrelsesrepræsentanterne udpeges hovedsagligt i og af andre organisationer og erhvervsskoler, og det er dermed vanskeligt at påvirke, hvem der konkret bliver indstillet til bestyrelsen. Der har ikke tidligere været en vedtaget politik for ligestil­ling på hverken bestyrelses- eller på medarbejder niveau, herunder opstillet kon­krete måltal herfor, men AMU Nordjylland har løbende arbejdet for og opfordret til en mere ligelig fordeling mellem kønnene.

Baseret på ovenstående og under henvisning til ligestillingslovens § 11, stk. 1, jf. stk. 4, har AMU Nordjylland udarbejdet nedenstående politik for både at øge ande­len af kvinder i AMU Nordjyllands ledelsesniveau, for at sikre en mere ligelig forde­ling af mænd og kvinder på generelt medarbejderniveau samt for at øge opmærk­somheden på mangfoldighed og ligestilling på elev/brugerniveau.

AMU Nordjylland ønsker at signalere over for både medarbejdere og omverdenen, at AMU Nordjylland ønsker og arbejder for mangfoldighed og ligestilling på alle niveauer.

AMU Nordjylland er som organisation opdelt på flere fagområder, hvor flere har en klar underrepræsentation af det ene køn (faglærere, administrativt-, teknisk per­sonale etc.) AMU Nordjylland har ønske om at skabe mere rum til mere ligelig for­deling mellem kønnene i de forskellige faggrupper. Der skal arbejdes aktivt med rekruttering af flere kvinder eller mænd på de fagområder, hvor der er ubalance. Der skal ligeledes gøres særlige indsatser for at fastholde det underrepræsentere­de køn på alle niveauer.

Ligestilling vedrører både den enkelte medarbejders vilkår og de principper, der ligger til grund for ledelse, organisation, kompetenceudvikling, personalepolitik og samarbejdsforhold. Køns- og ligestillingsaspekter skal derfor inddrages i enhver form for udøvelse og udvikling heraf samt integreres i al politik og planlægning.

Hensyn til mangfoldighed og ligestilling skal også være med til at sikre effektivitet og kvalitet i AMU Nordjyllands service over for elever/brugere, og dermed bliver fokus og ansvaret for at tage ligestillingsmæssige hensyn også lagt ud til de enkel­te ledere og medarbejdere i forhold til deres arbejdsområde.

Politikken vil være under løbende udvikling og revideres ved behov af bestyrelsen.

2. Politik for ligestilling i AMU Nordjyllands ledelsesniveauer.

AMU Nordjylland betragter mangfoldighed i ledelsen som en styrke, der kan bidra­ge positivt til AMU Nordjyllands virke og ønsket om at være en god arbejdsplads for alle.

For at øge andelen af kvinder i ledelsen har AMU Nordjylland vedtaget en politik med henblik på at sikre fokus på at skabe en mere ligelig kønsfordeling i alle dele af AMU Nordjyllands ledelsesniveauer gennem rekruttering, fastholdelse og udvik­ling. Målet er, at få flere kvindelige lederkandidater og en større andel af kvinder i AMU Nordjyllands ledelsesniveauer generelt (eksempelvis afdelingsleder, kontor­chef, teamleder etc.)

2.1. Målsætning

AMU Nordjylland har et mål om, at andelen af kvindelige ledere skal udgøre mini­mum 40 % af det samlede antal ledere. I 2014 er andelen alt afhængig af opgørel­sesmetode minimum 25 %.

Vi bestræber at opnå den pågældende andel inden år 2020.

2.2. Ansættelsesprocedurer og rekruttering

AMU Nordjylland lægger vægt på at rekruttere den bedst kvalificerede person til jobbet uanset køn, alder, etnicitet m.v.
AMU Nordjylland har derfor fokus på formuleringen af jobbeskrivelser, således at det sikres, at stillingsopslagene appellerer til både kvinder og mænd.
Ansættelsesudvalgets sammensætning skal virke fremmende for ligestilling og begge køn skal så vidt muligt være ligeligt repræsenteret.

2.3. Karriereudvikling

AMU Nordjylland ønsker at sikre, at alle medarbejdere uanset køn har lige mulig­heder for at gøre karriere i AMU Nordjylland.

Såvel kvindelige som mandlige medarbejdere opfordres til faglig udvikling. Det kan blandt andet ske ved, at medarbejderne tilbydes deltagelse i relevante interne el­ler eksterne kurser eller ved at de kontinuerligt får større faglige og personlige ud­fordringer.

AMU Nordjylland bruger den årlige medarbejderudviklingssamtale som en platform til at sikre fokus, udvikling og fastholdelse af den enkelte. Udviklingssamtalen er afgørende i sikringen af lige og rige muligheder for udvikling, og samtalen bør og­så bruges som del af en systematisk lederudvikling med fokus på at afklare, hvor­vidt den ansatte har lederpotentiale.

2.4. Netværk

AMU Nordjylland tilstræber, at kvindelige lederaspiranter får mulighed for at delta­ge i netværk for kvinder i erhvervslivet. Dette understøtter kvindelige lederaspi­ranters sparring med andre kvinder i erhvervslivet om de specifikke udfordringer, som kvinder måtte møde på vej mod eller siddende i en lederstilling.

2.5. Erfaringer

AMU Nordjylland bestræber sig på at udveksle erfaringer med andre erhvervsskoler omkring arbejdet med at øge andelen af kvinder i de forskellige ledelsesniveauer.

2.6. Resultater

For at synliggøre resultaterne af arbejdet med at øge andelen af kvinder i AMU Nordjyllands ledelsesniveauer generelt, vil der blive udarbejdet en årlig statistik med den aktuelle fordeling af mænd og kvinder på en række af AMU Nordjyllands ledelsesniveauer. Statistikken skal dels vise udviklingen i antallet af kvindelige le­dere samt være med til at fastholde AMU Nordjyllands fokus på området og tyde­liggøre eventuelle behov for justeringer i aktivitetsniveauet, herunder i denne poli­tik.

2.7. Andet

AMU Nordjylland vil have fokus på, at der ikke sker forskelsbehandling på lønvilkår ved at sikre lige løn for ligeværdigt arbejde. Dette skal ske gennem sammenligne­lige løn-og ansættelsesvilkår for sammenlignelige funktioner.
Det er et lederansvar at handle tjenstligt, hvis en medarbejder oplever diskrimina­tion og negativ forskelsbehandling fra en eller flere kolleger. Det er også et leder­ansvar at sikre mulighed for støtte hvis dette sker fra en person uden for organisa­tionen.

AMU Nordjylland ønsker at sætte fokus på balance i familie-og arbejdsliv.
AMU Nordjylland vil løbende arbejde med udviklingen af kulturer, barrierer, regler, normer og værdier som kan underbygge balancen i familie-og arbejdsliv. Der vil blive sat fokus på signalværdier; mødefastlæggelse, uskrevne krav og forventnin­ger og på ledelsen som generelle rollemodeller.

AMU Nordjylland understøtter mulighed for fleksible arbejdstider/arbejdsformer, der gør det muligt for både de kvindelige og mandlige medarbejdere at gøre karri­ere i AMU Nordjylland.

3. Brugerperspektiv

AMU Nordjylland ønsker at sende klare signaler om, at alle elever/brugere, uanset køn, etnisk baggrund, alder osv. vil blive tilbudt lige muligheder for uddannelse og opkvalificering m.m.

Gennem et tydeligt arbejde med ligestilling vil den eksisterende ubalance mellem kønnene kunne udfordres og påvirkes på alle niveauer.

Samtlige medarbejdere i organisationen vil, såvel internt som eksternt, i praksis fungere som rollemodeller ved at have en klar holdning til ligestilling. Dette vil kunne bidrage til at påvirke kønsbalancen på uddannelsesområder, der typisk har en kønsmæssig skævvridning.

AMU Nordjylland vil derfor have opmærksomhed på evt. ligestillingsproblematikker i elevprofiler, markedsføringsmateriale, undervisningsmateriale, tilrettelæggelse af undervisningen, arbejdet med praktikaftaler, virksomhedskontakt og frafald.

På vegne af bestyrelsen
Søren Elsberg, Bestyrelsesformand

AMU Nordjylland d. 22/5 2015