Toggle navigation

Vejen til erhvervsfaglig uddannelse og vækst

EU_logo_SOC_DK__EB

Kort om projektet og projektets formål

Tidsperiode: 1. november 2019 til 30. september 2022.

9 Erhvervsskoler i Nord- Midtjylland og Midt- og Sydsjælland gennemfører frem til udgangen af september 2022 et projekt medfinansieret af Den Europæiske Socialfond – projekt ”Vejen til Erhvervsfaglig Uddannelse og Vækst”, (VEUV).

Projektet giver de deltagende Erhvervsskoler mulighed for at hjælpe virksomheder og deres ansatte samt jobsøgende til en nemmere vej fra ufaglært til faglært. Projektets formål er at bidrage til regionale virksomheders fremadrettede vækstmuligheder via blandt andet at voksne beskæftigede ufaglærte opnår faglært status ved at gennemføre en erhvervsuddannelse for voksne (EUV) – og dermed opnår et Svendebrev. 

Budget

Samlet budget kr. 19.588.815,46 - 50% EU. Projektmidlerne er fordelt med 9 skoler.

1. projektaktivitet: Bidrag til udvikling af grundfortælling

Målsætningen med indsatsen om voksen- og videreuddannelsens ”grundfortælling”, at fremme viden om og brugen af EUV-systemets mange muligheder for dets forskellige brugere.  Aktiviteten støtter således op omkring de tre målgrupper for projektets øvrige indsatser; virksomhederne (ejer/leder), virksomhedernes medarbejdere (beskæftigede) samt de borgere, som aktuelt står uden for arbejdsmarkedet (ledige).

Det implicitte formål med indsatsen er at øge optaget på EUV-uddannelserne for begge disse målgrupper.

2. projektaktivitet Virksomhedsbesøg

Måltal: 2.250 virksomhedsbesøg (AMU Nordjylland: 250 virksomhedsbesøg)

Virksomhedsopsøgende arbejde sker med henblik på at formidle information vedr. projektets opkvalificeringsmuligheder, herunder i en håndholdt indsats at motivere og inspirere projektets målgrupper til uddannelse fra ufaglært til faglært.

3. projektaktivitet: Vejledning af beskæftigede og ledige

Måltal: 2.700 vejledninger (AMU Nordjylland: 337 vejledninger) 

Den gennemførte vejledning har til formål at de vejledte opnår:

  • styrket indsigt i mulighederne for at tage en erhvervsuddannelse og indledende afklaring af kompetencer, kvalifikationer og erfaringer, mhp. meritering (RKV).
  • styrket indsigt i potentielle jobåbninger på fremtidens arbejdsmarked.
  • styrkede faglige og personlige forudsætninger for at gennemføre en EUV
  • styrket personlig motivation til at opstarte på og gennemføre en EUV.

Vejledningsopgaven kræver en styrkelse af den lediges potentiale med hensyn til lyst og vilje til deltagelse.

Vejledningen skal formidle og begrunde nødvendigheden af en uddannelsesindsats over for forskellige grupper af ledige.

4. projektaktivitet: Motivation i forbindelse med RKV

Måltal: 450 (AMU Nordjylland 57) 

I projektet inddrages motivationen af den enkelte ansatte eller ledige i RKVen. Det er uddannelsesinstitutionernes erfaring, at et stort antal ansatte og ledige gennemfører en RKV uden at dette nødvendigvis medfører, at de opstarter på en EUV. Det ses derfor som en central forudsætning for at øge antallet af opstarter på og gennemførte EUVer , at der også i forbindelse med RKV sker en håndholdt og informativ samt motiverende indsats.

I forbindelse med udarbejdelse af den enkeltes procesplan sker der i projektet en organisering af de flow der er ifbm. før, under og efter opstart af EUV. Dialog mellem systemer (Erhvervsskoler, VUC’er og jobcentre) og institutioner (VUC’er og Erhvervsskoler) samt organisering af procesplan er derfor vigtig mhp. at sikre, at den enkelte deltager motiveres og fastholdes i processen gående mod opstart og gennemførelse af EUV.

Dvs., at der i projektet lægges særlig vægt på:

  • Styrket ledelse af læringseffektiviteten – information og motivation ifbm. RKV (før, under og efter)
  • Opkvalificeringstilbud til de målgrupper, som ikke er umiddelbart optagelses-berettigede på et EUV-forløb.
  • Der fokuseres såvel på en almen opkvalificering som på en fag-faglig opkvalificering. Yderligere lægges her vægt dels på at der tages et anerkendende afsæt i målgruppens eksisterende (real)kompetencer – og der fokuseres samtidig på muligheden for fleksibilitet i afviklingsformer.

5. projektaktivitet: Motivation for gennemførelse af EUV

Måltal: 450 (AMU Nordjylland 57) 

Projektets endelige slutmål er at understøtte virksomhedernes adgang til kvalificeret arbejdskraft og fortsat vækst gennem uddannelse af ansatte og ledige.

Delaktiviteter under aktivitet 5:

  • Der udvikles, beskrives samt afprøves metoder til opfølgning på og motivation af den enkelte EUV’er.
  • På den enkelte uddannelsesinstitution kortlægges branchespecifikke muligheder for EUV, herunder udvikling og implementering af forberedende forløb for ansatte og ledige.

Projektets målgruppe

Ledige og beskæftigede ufaglærte over 25 år.

Projektpartnere

12 jyske projektpartnere, heraf 9 erhvervsskoler: 

UCH (projektleder), CELF, Skive College, Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern (UCRS), Herningsholm Erhvervsskole, Erhvervshus Midtjylland, AMK Midt-Nord, AMK Øst, AMU Nordjylland (regional koordinatorfunktion), EUC Nord, EUC Nord Vest, Erhvervsskolerne i Aars (HEG), samt søsterprojekt på Sjælland (ZBC). 

Klar til noget nyt? Se med og bliv inspireret!

Er du ledig og vil du gerne prøve noget andet?

Er de ufaglært og kunne du godt tænke dig at få papir på det du kan?

  

Robert ville være faglært

Robert fik hjælp til at finde vej til at blive faglært industrioperatør.
Hør ham fortælle, hvorfor han ønskede at blive faglært, og hvilke tanker han gjorde sig inden han traf beslutningen om at blive voksenlærling.