Information til virksomheder

3 trin, så er du videre

1. Godkendt til lærlinge?
Kontakt AMU Nordjylland for at blive godkendt som læreplads. Vi kan vejlede og oplyse jer om de forskellige krav til oplæring mv. Oplæringskravene fremgår af et godkendelsesskema, som skolen udleverer, og som I herefter skal udfylde og returnere. Vores virksomhedskonsulenter hjælper gerne med at udfylde skemaet.

Når vi har fået ansøgningen retur, er det skolen som sammen med det lokale uddannelsesudvalg eller det faglige udvalg for området behandler jeres ansøgning.

2. Find den rigtige elev
Nu skal du finde en elev, der matcher virksomhedens behov. Her kan virksomhedskonsulenterne hjælpe med at finde egnede elever til din virksomhed.

Konsulenterne kender de af skolens elever, som søger en praktikplads. Sammen kan I vælge nogle elever ud, som du kan invitere til ansættelsessamtale. Det kan selvfølgelig også være, at du allerede selv har fundet den helt rigtige elev til din virksomhed.

Uanset hvilken tilgang du har, kan du bruge virksomhedskonsulenterne, som kan oplyse om uddannelsesregler for den enkelte erhvervsuddannelse.

Du kan også gå ind på www.praktikpladsen.dk - det elektroniske mødested for virksomheder, der søger elever/lærlinge og elever, der søger lære-/praktikpladser.

3. Uddannelsesaftale
Før en elev begynder på en uddannelse i virksomheden, skal der indgås en uddannelsesaftale, som fortæller hvilken uddannelse eleven går i gang med og start/slutdato på aftalen. Der findes flere forskellige varianter af uddannelsesaftaler:

Den ordinære uddannelsesaftale
Eleven veksler mellem praktik i virksomheden og kortere skoleophold.

Kort uddannelsesaftale
Denne ordning er for den virksomhed, som kan beskæftige en elev i en periode men ikke i alle de 3 år, det tager at blive udlært. Aftalen løber over en praktikperiode og skal indeholde ét skoleophold. Varigheden af denne aftale varierer i de enkelte virksomheder.

Voksenlærling
Ordningen fungerer som den ordinære uddannelse, men voksenlærlingen skal være fyldt 25 år, når uddannelsen påbegyndes.

Ny mesterlære
Her starter eleven i praktik i virksomheden – i stedet for det indledende grundforløb. Herefter forløber aftalen som den ordinære uddannelse.

Kombinationsaftale
Denne ordning kan benyttes, når to eller flere virksomheder deles om at varetage et helt uddannelsesforløb for en elev.

Brug virksomhedskonsulenterne
Der er flere administrative opgaver i forbindelse med ansættelse af elever, som kan virke uoverskuelige for en travl virksomhed. Langt de fleste af opgaverne kan vores virksomhedskonsulenter være behjælpelige med.

Virksomhedskonsulenterne...:

 • medvirker til at skabe kontakt mellem virksomhed og elev.
 • har den opsøgende kontakt til virksomheder og mestre.
 • står til rådighed for alle virksomheder, der vil ansætte en elev.
 • besvarer alle spørgsmål vedrørende uddannelseslængder, dispensationer og lignende.
 • videreformidler virksomheders stillingsannoncer til elever.
 • vejleder virksomheder vedrørende papirarbejdet i forbindelse med uddannelsesaftaler, AUB-refusion m.m.
 • hjælper virksomheder med godkendelse til at ansætte elever.
 • opretter kombinationsaftaler – dvs. hvis to virksomheder ønsker at dele én elev.
 • hjælper virksomheder med at indgå restaftaler med elever, der enten er i skolepraktik eller har gennemført en del af deres uddannelse hos en anden virksomhed.
 • henviser elever til virksomheder og har den daglige kontakt til praktikpladssøgende elever.
 • hjælper med udarbejdelsen af elevens uddannelsesplan i tæt samarbejde med skolens faglærere og virksomheden.
 • Kontakt AMU Nordjyllands virksomhedskonsulenter

Kontakt AMU Nordjyllands virksomhedskonsulenter

Praktiske forhold og økonomi

Prøvetid
De første tre måneder i virksomheden betragtes som en gensidig prøvetid, hvor begge parter uden særlig begrundelse kan opsige uddannelsesaftalen.

Efter prøvetiden kan uddannelsesaftalen ikke opsiges af den ene part, men kun såfremt parterne er enige. Aftalen kan dog opsiges, hvis forudsætningerne for uddannelsesforholdet misligholdes af en af parterne.

Hvis en aftale misligholdes, og der ikke er enighed om dette, er der tale om en tvistighed. En tvistighed mellem en elev og en virksomhed skal indbringes for det faglige udvalg, der skal sørge for at forlige parterne.

Løn
Den løn, som virksomheden skal betale eleven under praktikophold og skoleophold, skal være angivet i uddannelsesaftalen. Der kan være forskellige løn- og overenskomstforhold på de forskellige lærepladser.

Økonomisk støtte til arbejdsgivere og elever
Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) yder økonomisk støtte til arbejdsgivere og elever.

AUB har følgende støtteordninger til arbejdsgivere:

 • Lønrefusion under elevers skoleophold
 • Befordringstilskud i forbindelse med elevers skoleophold
 • Praktikpladstilskud ved særlige elevforløb
 • Støtte til udstationering af elever i udlandet og opsøgende arbejde i forbindelse hermed.

Befordringstilskud
Der ydes tilskud til befordring for hele skolevejen svarende til billigste offentlige befordring, såfremt eleven har mere end 10 km til skolen. Eleven får udleveret en blanket fra skolen, som skal udfyldes og afleveres på skolens EUD-kontor.

Arbejdsgiveren skal oplyse på www.atp.dk, hvor meget der er udbetalt til eleven og godkende for at få udbetalt befordring. Der vil max. kunne refunderes 80% af det beløb skolen indberetter (billigste offentlige befordring).

Forsikring
Når eleven er på lærepladsen, er vedkommende omfattet af den pågældende arbejdsgivers arbejdsskadeforsikring under oplæring i virksomheden.

Når eleven er på skoleophold, gælder samme regel. Anmeldelse af konkrete skader på skole eller i virksomhed skal foretages af arbejdsgiveren til eget forsikringsselskab.

Ferie
Eleven er omfattet af ferielovens bestemmelser samt de almindelige bestemmelser om ferie, som er indeholdt i overenskomsten.

Skolehjem
Indkvartering under skoleophold:
Elever, som er berettiget til indkvartering, skal henvises til nærmeste skolehjem på en erhvervsskole.

For at være berettiget til at bo på skolehjemmet, skal eleven fra bopæl til skolen kunne dokumentere mindst 5 kvarters transporttid med offentligt transportmiddel. Endvidere skal AMU Nordjylland være den nærmeste skole, hvor du kan tage den ønskede uddannelse eller det ønskede speciale.

Prisen for indkvartering på skolehjemmet er kr. 485,00 ugentligt, hvis eleven er fyldt 18 år. Såfremt eleven har en uddannelsesaftale sendes regningen til arbejdsgiver.

Elever, der er forældre til børn under 18 år, vil med dokumentation i form af en navne- og dåbsattest, blive bevilget friplads.

For elever, der er under 18 år og uden uddannelsesaftale, er opholdet gratis.

AMU Nordjylland henviser til skolehjemmet på Tech College Aalborg på følgende adresse:

Skolehjemmet, Rørdalsvej 10, 9000 Aalborg

Tlf.: 72 50 53 80, E-mail: skolehjemmet@tcaa.dk

Ansøgning om tilskud til virksomheder, der indgår uddannelsesaftale med voksne (514 kB)
AMU NORDJYLLAND

Sofievej 61

9000 Aalborg

CVR: 10255384 • EAN: 5798000554382

Telefon

Mandag-torsdag: 07.45–15.20

Fredag: 07.45–15.00

+45 96 33 22 11
Vores sociale medier