Toggle navigation

Information til virksomheder

2022: Få opridset de nye regler vedr. ansættelse af lærling

1_DSC_5586_Ann_Sofie_og_Elias_skruer_p___anl__g

Få en elev - 3 trin, så er du videre

1. Godkendt til lærlinge?
Kontakt AMU Nordjylland for at blive godkendt som læreplads.
 
Vi kan vejlede og oplyse jer om de forskellige krav til oplæring mv.
 
Oplæringskravene fremgår af et godkendelsesskema, som skolen udleverer, og som I herefter skal udfylde og returnere. Vores virksomhedskonsulenter hjælper gerne med at udfylde skemaet.
 
Når vi har fået ansøgningen retur, er det skolen, som sammen med det lokale uddannelsesudvalg eller det faglige udvalg for området behandler jeres ansøgning.
 
2. Find den rigtige lærling
Nu skal du finde en lærling, der matcher virksomhedens behov. Her kan virksomhedskonsulenterne hjælpe med at finde egnede lærlinge til din virksomhed.
 
Konsulenterne kender de af skolens lærlinge, som søger en læreplads. Sammen kan I vælge nogle lærlinge ud, som du kan invitere til ansættelsessamtale. Det kan selvfølgelig også være, at du allerede selv har fundet den helt rigtige lærlinge til din virksomhed.
 
Uanset hvilken tilgang du har, kan du bruge virksomhedskonsulenterne, som kan oplyse om uddannelsesregler for den enkelte erhvervsuddannelse.
 
Du kan også gå ind på lærepladsen.dk - det elektroniske mødested for virksomheder, der søger elever/lærlinge og lærlinge, der søger lærepladser.
 
3. Uddannelsesaftale
Før en lærling begynder på en uddannelse i virksomheden, skal der indgås en uddannelsesaftale, som fortæller hvilken uddannelse lærlingen går i gang med og start- og slutdato på aftalen.

Der findes flere forskellige varianter af uddannelsesaftaler:
 • Den ordinære uddannelsesaftale
 • Kort uddannelsesaftale
 • Voksenlærling
 • Ny mesterlære
 • Kombinationsaftale

Den ordinære uddannelsesaftale

I den ordinære uddannelsesaftale veksler lærlingen mellem oplæring i virksomheden og kortere skoleophold.

Kort uddannelsesaftale

Den korte uddannelsesaftale er for den virksomhed, som kan beskæftige en lærling i en periode men ikke i alle de 3 år, det tager at blive udlært. Aftalen løber over en oplæringsperiode og skal indeholde mindst ét skoleophold. Varigheden af denne aftale varierer i de enkelte virksomheder.

Voksenlærling

Når I ansætter en voksenlærling, får I en medarbejder, der typisk kommer med solid livs- og erhvervserfaring. Ordningen fungerer som den ordinære uddannelse, men voksenlærlingen skal være fyldt 25 år, når uddannelsen påbegyndes.

Der er en række klare fordele ved at ansætte en voksenlærling:

En erfaren medarbejder
Når I ansætter en voksenlærling, får I en erfaren medarbejder, som kan indgå aktivt i virksomheden fra starten, og som allerede kender rammerne for at have et fuldtidsarbejde.

En langsigtet løsning
Med en voksenlærling får I muligheden for at kunne oplære en medarbejder, der kan blive hos jer i mange år. Det kan også være, at I allerede nu har en medarbejder, der vil være oplagt som voksenlærling.

Økonomisk tilskud
I har mulighed for at få op til 45 kr. i timen i tilskud, når I ansætter en voksenlærling. Det gælder, når I ansætter en ufaglært med over to måneders ledighed, en faglært med forældet uddannelse eller en faglært med over seks måneders ledighed. 

>> Læs mere på Voksenlærling.nu

Ny mesterlære

Her starter lærlingen i oplæring i virksomheden – i stedet for det indledende grundforløb. Herefter forløber aftalen som den ordinære uddannelse.

Kombinationsaftale

Denne ordning kan benyttes, når to eller flere virksomheder deles om at varetage et helt uddannelsesforløb for en elev.

Følg din elev på lærepladsen.dk

Her kan du som arbejdsgiver:

 • Få information, hvis din lærling er syg/har andet fravær
 • Se hvordan lærlingens skoleophold foregår
 • Se uddannelsesaftale for lærlingen
 • Se hvilke lærlinge, der søger en læreplads
 • Din virksomhed kan lægge et opslag ud her, hvis I søger en lærling.
Lærepladsen.dk er udviklet og vedligeholdes af Undervisningsministeriet. 

Brug virksomhedskonsulenterne

Der er flere administrative opgaver i forbindelse med ansættelse af lærlinge, som kan virke uoverskuelige for en travl virksomhed. Langt de fleste af opgaverne kan vores virksomhedskonsulenter være behjælpelige med. De kan bl.a.:
 • Medvirke til at skabe kontakt mellem virksomhed og lærling.
 • Have den opsøgende kontakt til virksomheder og mestre.
 • Stå til rådighed for alle virksomheder, der vil ansætte en lærling.
 • Besvare spørgsmål vedrørende uddannelseslængder, dispensationer og lignende.
 • Videreformidle virksomheders stillingsannoncer til elever.
 • Vejlede virksomheder vedrørende papirarbejdet i forbindelse med uddannelsesaftaler, AUB-refusion m.m.
 • Hjælpe virksomheder med godkendelse til at ansætte lærlinge.
 • Oprette kombinationsaftaler – dvs. hvis to virksomheder ønsker at dele en elev.
 • Hjælpe virksomheder med at indgå restaftaler med lærlinge, der enten er i skoleoplæring eller har gennemført en del af deres uddannelse hos en anden virksomhed.
 • Henvise lærlinge til virksomheder og har den daglige kontakt til lærepladssøgende lærlinge.
 • Hjælpe med udarbejdelsen af lærlingens uddannelsesplan i tæt samarbejde med skolens faglærere og virksomheden.

Kontakt AMU Nordjyllands virksomhedskonsulenter

Praktiske forhold og økonomi

Prøvetid
De første tre måneder i virksomheden betragtes som en gensidig prøvetid, hvor begge parter uden særlig begrundelse kan opsige uddannelsesaftalen.

Efter prøvetiden kan uddannelsesaftalen ikke opsiges af den ene part, men kun såfremt parterne er enige. Aftalen kan dog opsiges, hvis forudsætningerne for uddannelsesforholdet misligholdes af en af parterne.

Hvis en aftale misligholdes, og der ikke er enighed om dette, er der tale om en tvistighed. En tvistighed mellem en elev og en virksomhed skal indbringes for det faglige udvalg, der skal sørge for at forlige parterne.

Løn
Den løn, som virksomheden skal betale eleven under praktikophold og skoleophold, skal være angivet i uddannelsesaftalen. Der kan være forskellige løn- og overenskomstforhold på de forskellige lærepladser.

Økonomisk støtte til arbejdsgivere og elever
Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) yder økonomisk støtte til arbejdsgivere og lærlinge.

AUB har følgende støtteordninger til arbejdsgivere:

 • Lønrefusion under lærlinges skoleophold
 • Befordringstilskud i forbindelse med lærlinges skoleophold
 • Lærepladstilskud ved særlige lærlingeforløb
 • Støtte til udstationering af lærlinge i udlandet og opsøgende arbejde i forbindelse hermed.

Befordringstilskud
Der ydes tilskud til befordring for hele skolevejen svarende til billigste offentlige befordring, såfremt lærlingen har mere end 10 km til skolen. Lærlingen får udleveret en blanket fra skolen, som skal udfyldes og afleveres på skolens EUD-kontor.

Arbejdsgiveren skal oplyse på www.atp.dk, hvor meget der er udbetalt til eleven og godkende for at få udbetalt befordring. Der vil max. kunne refunderes 80% af det beløb skolen indberetter (billigste offentlige befordring).

Forsikring
Når lærlingen er på lærepladsen, er vedkommende omfattet af den pågældende arbejdsgivers arbejdsskadeforsikring under oplæring i virksomheden.

Når lærlingen er på skoleophold, gælder samme regel. Anmeldelse af konkrete skader på skole eller i virksomhed skal foretages af arbejdsgiveren til eget forsikringsselskab.

Ferie
Lærlingen er omfattet af ferielovens bestemmelser samt de almindelige bestemmelser om ferie, som er indeholdt i overenskomsten.


Godkendelse af voksenelev - blanket

Ansøgning om tilskud til virksomheder, der indgår uddannelsesaftale med voksne