Toggle navigation

Redskaber til samarbejde - RTS

rnlogoblack

Om projektet

30 faglærere involveres og 340 grundforløbselever person-profileres i projektet

Tidsperiode:
1. september 2020 til 31. august 2023

Kort om projektet
En videreudvikling af ”Personlige Kompetencer – projektet”, hvor vi med udgangspunkt i erfaringerne med brug af DISC profil arbejder videre hermed, samtidig med vi udvikler et ikke-kommercielt person-profilredskab og afprøver det i projektets sidste halvdel med henblik på at kunne forankre brugen heraf i EUD-undervisningen.

Projektets formål - OPERATIONALISERET FORMÅL A:

PERSONLIGE OG SOCIALE FÆRDIGHEDER
Det er formålet med projektet, at de deltagende elever opnår flere og bedre forudsætninger for at udvikle deres personlige og sociale færdigheder. I en projektmæssig og mere praktisk anvendelig sammenhæng drejer personlige færdigheder sig blandt andet om elevernes positive selvopfattelse og deres forbedrede evner til at omsætte social refleksivitet i mere kompetente og hensigtsmæssige handlinger og adfærd.
Det er således formålet, at elever gennem deres deltagelse i forløbet vil opnå:
 • Øget selvtillid og en mere positiv selvopfattelse
 • Forbedrede evner til at vælge og træffe beslutninger og til at reflektere over egne og andres handlinger og følelser i en given sammenhæng.
 • Øget selvforståelse, dvs. en forbedret forståelse for egne følelser og stemninger, reaktioner, motiver og behov.
 • Øget forståelse for hvordan man opfattes af andre
 • Forbedret forståelse af egne stærke sider (og udviklingsmuligheder)
 • Forbedret forståelse og genkende af adfærdsmønstre
 • Bedre forudsætninger for samtale med lærere
 • Forøget vokabularium om personlige kompetencer

OPERATIONALISERET FORMÅL B: PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE MÅLSÆTNINGER

De pædagogisk-didaktiske implikationer heraf er mange. Ikke mindst i forhold til et spørgsmål om elevens:
 • Samarbejdsevne. Det kræver samarbejdsevner og selvindsigt at kunne lave et stykke arbejde i et fællesskab med andre. I denne sammenhæng handler den didaktiske udfordring om hvordan man træner elevers evner for at kunne løse opgaver sammen med andre og deres muligheder for at bidrage positivt til en opgaveløsning.
 • Tolerance. Indsigt i egen personlighed og viden om eksistensen af andre forskellige personlighedstyper kan medføre en højere grad af forståelse og tolerance. Den didaktiske udfordring omhandler i denne sammenhæng tilrettelæggelsen af undervisningen, så den opøver elevernes evner for at kunne samarbejde med mennesker, der er forskellige fra dem selv.
Det er vilkår for det meste undervisning, at eleverne forstår og accepterer, at deres klassekammerater somme tider er forskellige fra dem selv, har andre personlige kompetencer og måske et andet fokus. Arbejdet med personprofiler synliggør de forskellige personprofiler i klassen og i grupperne. Med denne vide i bagagen har eleverne en langt bedre indsigt i hvorfor det somme tider kan være så svært at kommunikere med hinanden og arbejde sammen. Indtil videre har denne indsigt medført ganske glimrende resultater i klasseværelserne.

Projektaktiviteter

 1. Kompetenceudvikling af undervisere
 2. Workshops/udviklingsmøder for underviserne
 3. Profilering af elever – kommercielt profilværktøj
 4. Brug af profilerne i undervisningen
 5. Udvikling af en ny profilmodel: Med henblik på videreførelse af projektets aktiviteter udvikles der i projektperioden en simpel (og ikke kommerciel) personprofil-model. En sådan model vil reducere udgifterne til fremtidige profilanalyser og certificeringsforløb for lærere
 6. Profilering af elever – ny ikke-kommerciel model: Den simplere og ikke-licenskrævende personprofil afprøves på elever – og undervisere - halvvejs inde i projektet. Der laves opfølgning, inddragelse i undervisningen og evaluering på samme måde som med de licenskrævende profilværktøjer.
 7. Brug af (de ikke-kommercielle) profiler i undervisningen

Løbende evaluering og opfølgning

Kvantitativ evaluering og opfølgning: Et simpelt (kvantitativt) evaluerings-spørgeskema udfyldes inden eleverne afslutter grundforløbet.

Kvalitativ evaluering og opfølgning: Der gennemføres (kvalitative) gruppeinterview med udvalgte elever som har gennemgået profilforløbet. Interviewenes formål er at finde viden om elevernes erfaringer med forløbet og vurderinger af personprofilens anvendelighed. I interviewet indgår spørgsmål om profilens nytte og spørgsmål til elevernes personlige forståelse af dens anvendelighed (eks. kapitalisering af styrker, selvindsigt og adgang til et ordforråd om ”det personlige”, aha-oplevelser, kompensatoriske strategier o. lign.).

Der gennemføres ligeledes (kvalitative) gruppeinterview med udvalgte lærere som har varetaget profilforløbet. Interviewenes formål er at finde viden om lærernes oplevelser af forløbet og vurderinger af personprofilens anvendelighed i undervisningen.

Budget

941.267 kr., heraf 658.887 kr. søgt hos Region Nordjyllands Uddannelsespulje, egenfinansieringen (30 %) består af medarbejdertimer.