Toggle navigation

CO2Vision

Logobjaelke_EU_Co2vision

PROJEKTPERIODE:

januar 2024 til december 2025

PROJEKTPARTNERE:

 • Erhvervshus Nordjylland (lead)
 • Green Hub Denmark
 • Business Region North Denmark
 • UCN
 • International House North Denmark
 • Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser (HEG)
 • EUC Nord
 • EUC Nordvest
 • AMU Nordjylland
 • TECHCOLLEGE
 • Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord
 • Aalborg Universitet
 • MARTEC

PROJEKTBESKRIVELSE:

Erhvervsstyrelsen har bevilget 21.803.000 DKK i tilskud fra Den Europæiske Socialfond på baggrund 
af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses indstilling om tilskud.

Formålet med projektet er at etablere et solidt fundament for det nordjyske fyrtårn inden for CO2-
fangst, -lagring og -anvendelse, også kendt som "Carbon Capture, Usage and Storage" (CCUS).
Det nordjyske fyrtårn består af både et regionalfonds- og et socialfondsprojekt med i alt fire
arbejdspakker. Arbejdspakke 4, "Kvalificeret arbejdskraft", vedrører Socialfonden og vækstteamets
anbefaling 1.9: "Fokus på udvikling af arbejdsstyrkens kompetencer".

Projektet sigter mod at etablere et solidt vidensgrundlag om nuværende og fremtidige
kompetencebehov inden for CCUS i virksomhederne. Dette vil blive opnået gennem en række
kompetenceudviklingsaktiviteter i nordjyske virksomheder på kort og lang sigt. Projektet omfatter
blandt andet aktiviteter inden for videnudbredelse i form af tema- og informationsarrangementer
samt formidling og vejledning om international arbejdskraft og skræddersyet kompetenceudvikling
til SMV'er. Derudover inkluderer projektet efteruddannelsespakker, Mission Innovation workshops
samt projekt- og praktikforløb. Projektet indeholder også en idémodningsaktivitet indenfor for
entreprenørskab samt udvikling af kurser og valgfag.

PROJEKTBUDGET & FINANSIERING (TILSAGNSGIVER(E):

Projektets samlede budget: 20.500.000 kr. AMU Nordjyllands andel: 542.425,00 kroner, heraf ca. 12 % egenfinansiering, 85 % EU’s Socialfond og resten privat deltagerfinansiering (fra deltagende virksomheder)

PROJEKTMÅL OG MÅLGRUPPE:

CO2Vision bygger (sammen med regionalfondsprojektet af samme navn) fundament og de videre trædesten til realiseringen af det nordjyske erhvervseventyr inden for CO2 fangst, lagring og anvendelse. Projektet munder ud i mange forskellige typer af kompetenceløftsgivende aktiviteter for virksomhedernes ledere og medarbejdere, samt for fremtidige medarbejdere i form af elever på flere forskellige uddannelser.  

CO2Visions vision er, at Nordjylland i 2030 er en international foregangsregion for CO2 fangst, anvendelse og lagring, hvor der fra de 50 største CO2 punktkilder indfanges CO2. Samtidig er der etableret et grønt rørført infrastruktursystem til transport af både brint og CO2.  Infrastrukturen kan tilgås af virksomheder med henblik på transport og anvendelse, hvilket sætter de største udledere i regionen i stand til at indfange emissioner og giver øvrige virksomheder mulighed for at producere produkter inkl. grønne brændstoffer til tung transport og luftfartsektoren. Samtidig er der etableret flere mellemlagre ved blandt andet havnene, og i undergrunden lagres der CO2 og brint i dertil egnede strukturer.  

Der skabes frem til 2030 5.000 nye arbejdspladser i industrien for CO2 fangst, anvendelse og lagring.

VIDEN

Kollektive arrangementer og temamøder
Både i regi af de enkelte partnere og på tværs af partnerne vil der blive afholdt forskellige
informationsmøder og temamøder og workshops mv, hvor virksomheder kan opnå større viden om
CCUS’s teknologier, kompetenceforudsætninger mv.

Der arrangeres temadage for virksomheder i CCUS værdikæden med fokus på nye teknologier og
den seneste viden inden for CCUS-området. Temadagene omfatter matchende
uddannelsesinspiration og messelignende aktiviteter. SMV'er tilbydes at deltage og få relevant viden
inden for deres fag og branche.

Primære aktører: AAU, Erhvervsskolerne og Erhvervshus Nordjylland (EHNJ)

Efteruddannelsespakker 
Grønne Efteruddannelsespakker er et initiativ fra Erhvervsskolerne med det formål at øge
kendskabet til og anvendelsen af kursustilbud blandt SMV'er, der kan støtte dem i CO2Visions
virkefelt og medarbejdernes opkvalificering i forhold til fremtidige behov.

Efteruddannelsespakker forstås som sammensætninger af efteruddannelsestilbud, der tilpasses
SMV'ernes behov. Disse pakker inkluderer forskellige efteruddannelsestilbud rettet mod brancher
som Bygge og anlæg, Industri og fremstilling, Transport og Forsyning samt IT og rådgivende
ingeniørvirksomheder, eller inden for udviklingsfaser såsom Udvikling og test, projektering og
design, konstruktion samt drift, og derved de CCUS-relaterede kompetencer.

Efteruddannelsespakkerne kan tilpasses den enkelte SMV eller gennemføres samlet. Et yderligere
aspekt ved denne aktivitet er, at pakkerne kan sammensættes på tværs af uddannelsesgodkendelser
fra undervisningsministeriet, hvilket giver større fleksibilitet i forhold til at imødekomme SMV'ernes
behov.

Primære aktører: Erhvervsskolerne

PROJEKTAKTIVITETER:

 • Analyse og vidensgrundlag
 • Identifikation og screening af relevante virksomheder
 • Praktik- og kursusforløb (UCN)
 • Branchefora og grønne kompetenceplaner (Erhvervsskolerne)
  • Vidensdelingsfora og workshops: 16 og 32 
  • Deltagende faglærere og Konsulenter: 70
 • Formidling af / vejledning om international arbejdskraft (International House North Denmark)
 • Green Innovation Lab og Efter- og videreuddannelsesakademi (AAU)
 • Skræddersyet kompetenceudvikling i nordjyske virksomheder (Erhvervsskolerne)
  • Virksomhedsbesøg: 594
  • Grønne kompetencestrategier: 143
  • SMV-medarbejdere påbegyndt kompetenceudvikling: 178
Invitation til Temamøde hos Sindal Biogas:
Temamode_Sindal_Biogas.pdf

LINKS:

Projektets hjemmeside