Toggle navigation

Miljøpolitik

Indledning

AMU Nordjyllands miljøpolitik sætter ord på skolens fælles ambitioner på miljøområdet og skaber en fælles forståelse for implementeringen. AMU Nordjylland er en offentlig uddannelsesinstitution, som leverer uddannelsesydelser til de lokale og regionale arbejdsmarkeder, og en række øvrige hensyn skal derfor balanceres med miljøpolitikkens målsætninger. Hvis miljøpolitikken lover for meget, så er den utroværdig og lover den for lidt, så er den i sidste ende uambitiøs og uinteressant. Det er ambitionen i dette dokument, at beskrive en operationel miljøpolitik, som rummer en realiserbar balance mellem drifts- og miljøhensyn.

AMU Nordjylland har kontinuerligt fokus på at bedrive bæredygtige uddannelser og udvikle og oppebære en drift, der bidrager til at vores kunder møder ind på en tidstro skole, som danner gode rammer for deres undervisning. Det betyder, at vi prioriterer vores drift højt, så den går i takt med udvikling af uddannelserne.

Som en politisk styret organisation, er vi vant til at arbejde med bygningsvedligeholdelsesplaner, optimeringsplaner og budgetter. I løbet af de sidste par år har dagsorden ændret sig på nationalt plan, således at AMU Nordjylland nu supplerer ovenstående pejlemærker med et fokus meget mere målrettet bæredygtige- og grønne løsninger med blikket rettet mod at forbedre tilpasningsevnen og mindske sårbarheden overfor klimaændringer. Der har derfor vist sig et behov for en politik på området som et supplement til skolens overordnede strategi. Nærværende miljøpolitik rummer et fokus på driften på AMU Nordjylland velvidende at langt de fleste af tiltagene har en afledt effekt på uddannelserne, og ligger således under Ressourcedirektørens ansvarsområde.

Formål

Det er målsætningen at alle AMU Nordjyllands medarbejdere handler miljøbevidst, at den relevante lovgivning på miljøområdet overholdes og at der ofres en særlig opmærksomhed på miljøhensyn i forbindelse med drift, indkøb, anlæg og bortskaffelse af affald. I disse sammenhænge har miljøpolitikken til formål at danne rammen for skolens øvrige indsatser og mod en hurtigere overgang til en mere cirkulær økonomi.

AMU Nordjyllands miljøpolitik sigter mod 5 overordnede målsætninger:
 1. Vi vil løbende reducere miljøbelastningerne fra vores aktiviteter. Vi opstiller mål for, hvad vi vil opnå, og dokumenterer at de indfries.
 2. Før vi investerer i nye materialer og nyt materiel undersøger og vurderer vi, hvilke miljøpåvirkninger sådanne anskaffelser vil indebære.
 3. Vi orienterer og involverer vores medarbejderne i at løse deres arbejdsopgaver i henhold til vores anvisninger for godt miljøarbejde.
 4. Vi får mest mulig værdi ud af de ressourcer, vi indkøber og søger at begrænse, at produkter og materialer ender som affald.
 5. Vi overholder alle gældende og relevante lovkrav og arbejde løbende på at imødekomme nye miljøkrav.
AMU Nordjylland ønsker med disse målsætninger at medvirke til at reducere miljø- og klimabelastninger i forbindelse med både vores ydelser og forbrug. Det betyder, at politikken årligt og i forbindelse med budgetlægning og strategiopfølgning evalueres, justeres og at understøttende handlingsplaner opdateres og udbygges. Endvidere er Miljøpolitikken også et fast punkt på årshjulet i såvel Samarbejdsudvalget som Arbejdsmiljøorganisationen, hvor de to udvalg årligt afholder fællesmøde.

Det er ressourcedirektørens ansvar, ved disse og lignende organiseringer, at orientere medarbejderne om status for arbejdet med de miljøpolitiske målsætninger.

Indsatsområder

Sundhed 
Forbindelsen mellem sundhed og medarbejdertrivsel er et område, som i stigende grad får betydning på alle arbejdspladser. Arbejdspladsen er det sted ud over vores hjem, hvor mange af os opholder os i lang tid – og hvor vi har mange vigtige sociale relationer. Derfor er arbejdspladsen en velegnet arena for indsatser til at fremme sundheden. På AMU Nordjylland vedligeholdes flere indsatser for at fremme sundhed og trivsel på arbejdspladsen, herunder DHL, Personaleforening med sportsaktiviteter, kampagner (cykle på job, grøn mad) o. lign.

Vi ønsker gennem vores initiativer at fokusere på medarbejderes og kunders sundhed. Det gør vi gennem årlige tilfredshedsmålinger for kunder og hvert 3. år den lovpligtige arbejdspladsvurdering for medarbejdere. Resultaterne af disse behandles i Arbejdsmiljøudvalget og de respektive chefområder.
Det er visionen med disse (og fremtidige) indsatser for sundhed og medarbejdertrivsel på AMU Nordjylland, at arbejdslivet på skolen bliver medleverandør af et positivt bidrag til medarbejdernes sundhed – og dermed bidrager til, at både skolen og medarbejderne får flere ressourcer og bedre trivsel.

Bæredygtige indkøb 

AMU Nordjylland er medlem af et indkøbsfællesskab, der er Initieret af og styret af Undervisningsministeriet. Gennem fællesskabets tilbud og retningslinjer er vi hele tiden i besiddelse af ny viden ift. bæredygtige og grønne indkøb. Vi har i dag allerede en del indkøb på SKI-aftaler. Vi fokuserer vores indkøb på at alle produkter ikke indeholder skadelige organismer.

Det er AMU Nordjyllands intention, at alle indkøb foretages med størst muligt hensyn til miljøet. Derfor skal der stilles konkrete miljøkrav til leverandører, herunder kan der f.eks.:

 • Stilles krav til genanvendelige emballager
 • Prioriteres under hensyn til levetid og høj produktgaranti
 • Gives muligheder for tilbagesalg hvor muligt
 • Optimeres ud fra et overordnet hensyn om prioritering af de mest miljøvenlige produkter og varer
 • Sikres behørig miljødokumentation fra leverandører for alle væsentlige dele af indkøbet

Det er ressourcedirektørens ansvar at sikre prioriteringen af disse hensyn i såvel egne indkøb som indkøb, der foretages gennem indkøbsforeninger.
Genbrug 
Genbrug er en central del af cirkulær ressourceudnyttelse, og handler i simpelhed om at holde materialer og produkter i brug længst muligt. Et øget genbrug åbner mulighed for, at de ressourcer, som ellers ville være endt som affald, kan indgå i driften igen. Eller de kan indgå som input i et helt nyt kredsløb. Ved genbrug forstås derved enten genanvendelsen af materialer eller affaldsforebyggelse gennem anvendelsen af produkter, der kan repareres eller opgraderes.

Det er målsætningen, at AMU Nordjyllands uddannelsesydelser skal leveres under størst muligt hensyn til miljøet. Derfor skal der stilles konkrete krav til genanvendelsen af materialer, herunder krav om:
 • Skabelse af et bedre overblik over ressourceudnyttelsen og muligheder for materialegenanvendelse og affaldsforebyggelse.
 • Udviklingen af klare genbrugsmål for skolen, som er nemme at kommunikere internt blandt medarbejderne og/eller eksternt i marketingssammenhænge.
 • Gennem netværk (f.eks. med andre uddannelsesinstitutioner) og indkøbsfællesskaber, at afdække muligheder for at finde nye måder at genanvende materialer og ressourcer.
Det er ressourcedirektørens ansvar at sikre udviklingen af sådanne tiltag for materialegenanvendelse og affaldsforebyggelse.


Affaldshåndtering 

Overordnet vedrører dette indsatsområde den samme miljøstrategiske målsætning som ”genbrug” om at mindske spild. I tilgift hertil skal der dog ligeledes udarbejdes konkrete krav til selve processerne (eg. opbevaring, håndtering) for genanvendelsen og bortskaffelsen af materialer, herunder f.eks.:
 • Retningslinjer for opbevaring og håndtering af materialer og forbrugsvarer under mest muligt hensyn til miljøbelastningen.
 • Anvisninger til opgaveløsning udføres under hensyn til den mindst mulige miljøbelastning
 • Regler for sortering og forsvarlig opbevaring og bortskaffelse af affald iht. gældende lovgivning
Ressourcedirektøren initierer anvisningers udarbejdelse og disse vedtages i Samarbejdsudvalg og Arbejdsmiljøorganisation.

Energiforbrug 
Klima og energiforbrug hænger naturligt sammen. Det er vigtigt, at vi som institution er kontinuerligt opmærksomme på, hvordan man kan spare på energiforbruget, så udledningen af CO2 mindskes. Det er målsætningen, at AMU Nordjyllands energiforbrug reduceres, og derfor skal vi:

 • Sikre udbygningen af skolens nyetablerede CTS-anlæg, så det ad få åre omfatter overvågning af alle skolens varmeanlæg. Et udbygget CTS-anlæg vil medføre store energibesparelser og mindske forbruget af ressourcer. Samtidig opsamle data om skolens forbrugsmønster, der kan udgøre grundlaget for yderligere besparelser.
 • Varetage udskiftning af alle elektriske pærer til LED, herunder minimering af antallet af pærer i det hele taget.
 • Overvågning af skolens kloakker – med et forebyggende sigte på at minimere tilførslen af vand i kloakkerne. Samtidig skal etableres flere alternative muligheder for vandafledning.
 • Udskiftning af armaturer med vandsparefunktion.
 • Gennem forskellige tiltag (eg. solceller, varmepumper eller lign.) at reducere skolens ”fyringssæson”.
Det forventes, at hensynet til disse målsætninger vil medføre ikke alene en reduktion af skolens CO2-udledning, men ligeledes en samlet besparelse på energiforbruget. Hensynet til skolens energiforbrug indtænkes i institutionens ordinære indkøbsplaner, og gøres til genstand for årlige evalueringer.

Evaluering, implementering og forankring

AMU Nordjyllands miljøpolitik indebærer en bred miljøindsats, som i praksis berører de fleste af skolens afdelinger, hvor indsatsen i sidste instans forankres. Derfor er det vigtigt, at miljøpolitikken forbliver nærværende for alle skolens medarbejdergrupper. Derfor evalueres denne af Samarbejdsudvalg og Arbejdsmiljøorganisationen. Denne gennemgang af tiltag og resultater skal sikre, at miljøpolitikken ikke bliver glemt. Det er ligeledes væsentligt, at miljøpolitikken ikke ”stagnerer”, men forbliver et aktivt og dynamisk redskab for såvel ledelse som medarbejdere. Og derfor er det intentionen, at miljøpolitikken kontinuerligt skal revurderes og opdateres, når der f.eks. sker ændringer i teknologien, leverandørmuligheder, priser, produktionsomstændigheder, værdikæder mv. 

Konkret vil både AMO og SU inddrages i en videre proces, hvor der kan samarbejdes om udfoldelse af politikken. Som omdrejningspunkt for dette samarbejde introduceres fem ”kategorier” – temaer eller særlige ”bevidsthedsområder”, som der skal arbejdes videre med. Disse temaer er: Energi, affald, transport, byggeri og indkøb.
5temaer
Det er forsøgt i denne klimapolitik, at sætte ord og retning på ambitionsniveauet for AMU Nordjyllands overordnede klimaindsats. Der er til dette formål, udpeget en række konkrete indsatsområder, som vi ønsker at arbejde med. Klimapolitikken sætter dog ikke håndgribelige måltal på energireduktionen, vandforbruget, genbruget eller affaldshåndteringen. Denne del af miljøpolitikkens implementering er tænkt i et bottom-up-perspektiv, der (nødvendigvis) må finde sted i skolens forskellige afdelinger, som selv sætter mål for forbedringer – og identificerer nye mål og handlemåder, der skal foldes ud i dagligdagen.

Perspektivering

Som uddannelsesinstitution deler AMU Nordjylland et ansvar for at være med til at skabe en bæredygtig verden, og FN’s 17 verdensmål indgår da også som en naturlig del af institutionens overordnede strategi – og søges udmøntet i denne miljøpolitik. De 17 verdensmål for bæredygtig udvikling er universelle – og udgør derfor en vigtig kilde til inspiration og opstilling af klare mål og prioriteringer i forhold til skolens forbrug og administration af egne ressourcer. I denne sammenhæng drejer det sig primært om målene ”Kvalitetsuddannelse” (4), ”Bæredygtig energi” (7), ”Anstændige jobs og økonomisk udvikling” (8) og ”Ansvarligt forbrug og produktion” (12).

Miljøpolitikken bliver derved det ”redskab” som gør verdensmålene til en naturlig del af skolens udvikling, drift og selvforståelse. Og den bidrager derved til at forberede både skolen og dens mange elever på en bæredygtig fremtid.

Men en realistisk og afbalanceret miljøpolitik er fordelagtig af flere andre årsager. En miljøpolitik kan være en god branding- og kommunikationsmetode – og bidrage til at skabe et brand og en identitet, der er forbundet med et grønt og bæredygtigt miljø. Men en miljøpolitik skal i sidste instans efterleves gennem handlinger (Sic.), og derfor er det selvfølgelig også vigtigt, at de indsatser, som iværksættes, også er i balance med skolens overordnede strategi og øvrige driftsmål.

Slutteligt i denne politik skal der opfordres til en implementeringstilgang, der engagerer medarbejderne i skolens samlede ”miljørejse”. Temaer som miljø, klima og bæredygtighed er nemlig et stærkt middel til at åbne op for nye dialoger i skolens mange forskellige faglige miljøer om hvordan man sammen kan skabe en bedre arbejdsplads og en bedre undervisningsydelse.