Toggle navigation

Fælles rusmiddelpolitik

- for elever på ungdomsuddannelser i Aalborg Kommune

AMU Nordjylland tilslutter sig Aalborg Kommunes rusmiddelpolitik, som bl.a. omfatter følgende rammer og retningslinjer:

Rammer og retningslinjer

Det er ikke tilladt at medbringe, indtage eller være påvirket af alkohol eller andre rusmidler i forbindelse med skolegangen. Det er op til den enkelte uddannelsesinstitution at vurdere, hvornår der er tale om skolegang. Studieture, ekskursioner og øvrige elevarrangementer uden for skolen er alkoholfri. Skolen kan i helt særlige tilfælde dispensere herfra, såfremt:
  • Retningslinjer og sanktioner er talt godt igennem inden turen.
  • Turen til og fra destinationen er alkoholfri.
  • Undervisningsaktiviteterne er alkoholfri.
  • Alle elever møder friske og udhvilede til dagens program.

Skolen kan ligeledes dispensere fra retningslinjerne iforbindelse med elevfester og lignende arrangementer, såfremt:

  • Arrangementet afholdes under trygge og inkluderende rammer, hvor der er adgangskontrol og medarbejdere tilstede.
  • Der ikke udskænkes drikkevarer med en alkoholprocent på over 14 %, og at der ikke udskænkes alkohol til stærkt berusede personer.
  • Elever der er stærkt beruset eller påvirket af andre rusmidler end alkohol, enten afvises eller lukkes ind til observation, og at forældrene kontaktes, hvis eleven er under 18 år.
  • Der kan købes billigere alkoholfri alternativer, ligesom det tilstræbes, at der er alkoholfri områder til festen – gerne med mulighed for alternative aktiviteter.
  • Der ikke reklameres for alkohol, drikkekonkurrencer eller på anden måde opfordres til fuldskabsoriente-ret drikkeri. Dette gælder både fysiske reklamer på skolen samt reklamer på de sociale medier.

Euforiserende stoffer er aldrig tilladt, og eleverne kan opleve, at skolen sikrer overholdelse af narkotikalovgivningen ved hjælp af tiltag som eksempelvis stoftests og narkohunde. Dette forbud gælder også stoffer, som ikke falder ind under narkotikalovgivningen, men som indtages med det formål at opnå en rusvirkning (fx lattergas).

Sanktioner

Elever der overtræder ovenstående retningslinjer vil blive indkaldt til en samtale med skolens studievejleder eller ledelse, og eleven kan risikere bortvisning fra arrangementer, midlertidig bortvisning fra skolen eller i yderste konsekvens permanent bortvisning.

Læs hele rusmiddelpolitikken

Fælles rusmiddelpolitik