Toggle navigation

Ordensregler

Ordensregler for AMU Nordjylland beskriver den ønskede adfærd og omgangsform mellem de personer, som har deres daglige gang på skolen, det være sig ansatte som elever og kursister, og de er gældende for alle skolens adresser samt på eventuelle andre undervisningssteder som er etableret i kortere eller længere tid. Ordensreglerne er endvidere gældende ved kurser der etableres i virksomheder, under hensyntagen til evt. lokale regler.

Ordensreglerne udtrykker grundholdninger og hensigter, som er grundlaget for AMU Nordjyllands virke og er endvidere udtryk for de vær­dier, som ledelse og dermed skolen står for.

Ordensreglerne skal medvirke til at give såvel ansatte som elever/kursister tryghed og stabilitet, som er forudsætningen for at skabe et undervisningsmiljø, hvor alle kan føle sig velkommen, og hvor alle inspireres til at modtage læring.

Ordensreglerne gennemgås ved opstart på grundforløb og kurser, og de accepteres af alle elever og kursister ved første login i Studie+.

Overordnede adfærdsregler/værdier på AMU Nordjylland

På AMU Nordjylland har alle uanset køn, etnicitet, seksuel orientering og kulturel baggrund samme ret til uddannelse, personlig frihed og respekt.

Skolen respekterer princippet om religiøs frihed i enhver henseende, men anser religionsudøvelse for en personlig og privat sag.

Elever og kursister på AMU Nordjylland arbejder sammen i projektgrupper på tværs af køn, religion og etnicitet.

Dialogen mellem skolens medarbejdere og skolens elever/kursister - samt eleverne/kursisterne imellem – hviler på åbenhed, ligeværd og respekt for det enkelte menneske og dets holdninger.

AMU Nordjylland tilbyder et fagligt kompetent læringsmiljø inden for alle uddannelser og kurser, og vi forventer, at alle deltager aktivt og konstruktivt i undervisningen.

På AMU Nordjylland kender alle deres rettigheder og pligter i forbindelse med uddannelsesforløbet og får løbende og præcis information om, hvordan de klarer sig i uddannelsen/kurset.

Såfremt du har spørgsmål til nærværende ordensregler, eller oplever modstridende forhold, opfordrer vi dig til i skriftlig form at rette henvendelse til AMU Nordjyllands officielle mail på aalborg@amunordjylland.dk.

Forsikring under deltagelse i undervisning

Elever er dækket af skolens arbejdsskadedækning, hvis der opstår en skade i forbindelse med ”undervisning under arbejdsplads lignende forhold”. Det vil sige, når eleven arbejder/modtager undervisning på et af skolens værksteder. Opstår skaden pga. uhensigtsmæssig adfærd eller ved ikke-reglementeret brug af maskiner eller værktøj, dækker skolens forsikring ikke. I sådanne tilfælde er det elevens egen forsikring, der skal dække skader.

I alle andre undervisnings-, transport-, udflugts- og pausesituationer er eleven ikke dækket af skolens forsikring, men af deres egen forsikring. Skolen opfordrer derfor alle elever til at have en gyldig ulykkesforsikring.

Vold, mobning og krænkende adfærd

Elever og kursister, som er indskrevet på AMU Nordjylland, skal udvise en adfærd, der befordrer et godt arbejds- og undervisningsmiljø.

Elever og kursister, der er voldelige eller udviser voldelig adfærd sanktioneres individuelt. I sin yderste konkvens kan det medføre bortvisning fra skolen. Vold eller trusler om vold anmeldes til politiet.

Skolen vil ikke acceptere, at der finder mobning eller krænkende adfærd sted, hverken i fysisk undervisning, digital undervisning, i pauserne, udenfor skole-/kursustiden eller på sociale medier. Krænkende adfærd kan have karakter af mobning, diskrimination, latterliggørelse, uønsket seksuel opmærksomhed og trusler.

Se endvidere skolens antimobbestrategi.

Vi betragter elever og kursister sidestillet i forhold til vold, mobning og krænkende adfærd.

Rygning

GENERELT

  • Rygepolitikken gælder på alle AMU Nordjyllands adresser.
  • Politikken gælder for alle typer af tobaks- og nikotinprodukter, herunder e-cigaretter, snus og lignende.
  • Skolen tilbyder rygestopvejledning i samarbejde med kommunale rygestopkonsulenter, for alle interesserede elever. Rygestopkurset er gratis.

RYGEPOLITIK FOR EUD-ELEVER

  • Det gælder for alle eleveralle ungdomsuddannelser og i alle grundskoler, at de ikke må ryge i skoletiden. I praksis betyder dette, at det ikke er tilladt for EUD-elever at ryge i skoletiden på AMU Nordjylland.
  • Rygeforbuddet er også gældende uden for skolens matrikler, dvs. at det er en overtrædelse, hvis man forlader skolens matrikel for at ryge i skoletiden – også i pauser mellem lektioner.

Rusmidler

Som elev/kursist på AMU Nordjylland er det ikke tilladt at indtage, sælge eller besidde narkotiske stoffer eller alkohol. Dette forbud er gældende på alle skolens afdelinger, såvel ude som inde.

Skolen kan lejlighedsvis benytte narkohunde eller test til kontrol.

Hvis AMU Nordjyllands personale får mistanke om en uhensigtsmæssig adfærd hos elever eller kursister, som efter skolens vurdering kan skyldes narkotiske stoffer eller alkohol, vil eleven blive indkaldt til samtale med studievejleder/elevcoach og uddannelseschefen for den pågældende uddannelse, da alkohol i undervisningstiden ikke er tilladt.

Samtalen vil have til formål at afklare problemstillingen og elevens videre uddannelsesforløb. Er der uenighed om, hvorvidt der er misbrug, kan skolen forlange at eleven testes for stoffer i blodet for at få mistanken be- eller afkræftet, hvorved der kan ydes den mest hensigtsmæssige hjælp. Nægter eleven at lade sig teste, betragtes dette som en positiv test.

Hvis elever indtager narkotiske stoffer eller alkohol i skoletiden, medfører det udelukkelse fra undervisningen, indtil der er truffet en afgørelse om, hvad der videre skal ske.

Indtagelse af alkohol udenfor skoletiden på AMU Nordjyllands matrikler kræver en skriftlig tilladelse fra nærmeste Uddannelseschef. Indtagelse af alkohol på studieture er ikke tilladt, hverken i eller udenfor planlagte aktiviteter/besøg.

Overtrædelse af skolens rusmiddelpolitik kan føre til bortvisning og evt. politianmeldelse.

Eleven/kursisten vil efter en konkret vurdering måske kunne fortsætte sin uddannelse på AMU Nordjylland, når vedkommende er stoffri og/eller startet på at bringe sit misbrug til ophør gennem behandling. Dette kan ske i samarbejde med skolens studievejleder/elevcoach.

Handel med euforiserende stoffer medfører øjeblikkelig og varig udelukkelse fra undervisningen og anmeldelse til politiet.

Er eleven under 18 år, bliver forældrene hurtigst muligt inddraget i forløbet. AMU Nordjylland vurderer desuden behovet for hvem der i øvrigt skal orienteres. Såfremt eleven har en uddannelsesaftale, vil virksomheden blive orienteret og i fornødent omfang blive inddraget i sagen.

Særlige tilladelser
Skolens ledelse kan, inden for eget ansvarsområde, ved særlige lejligheder (svendeprøveafslutning, arrangementer m.v.), give tilladelse til indtagelse af alkoholiske drikke. Elever under 18 år er ikke omfattet af en evt. dispensation.

Der skal være en af skolens medarbejdere tilstede, som har ansvaret for arrangementet.

Arrangementerne skal ligger på tidspunkter og steder, så det ikke virker forstyrrende på undervisningen.

Særligt for elever på Sandmoseskolen:
Sandmoseskolen er en kostskole, hvor eleverne ofte er indkvarteret. Den undervisningsfri tid betragtes som fritid, hvorfor det er tilladt, at medbringe/købe og indtage alkohol på skolen uden for den daglige undervisningstid. Det forventes dog, at ingen elever møder til undervisning i påvirket tilstand.

Opmærksomheden henledes på, at der er elever som bruger fritiden til forberedelse. Derfor skal færdsel og ophold i indkvarteringsafsnittet foregå i god ro og orden.

Påklædning

Påklædning skal være i overensstemmelse med gældende sikkerhedsregler på værksteder og øveområder. Elever/kursister vil få anvist omklædningsrum med skabe, som kan aflåses.

Skolen kan ikke påtage sig erstatningsansvar, derfor bør eleverne ikke medbringe store pengebeløb, dyrt tøj osv.

Tyveri meldes til politiet.

Mobiltelefoni

Mobiltelefoner/tablets må ikke anvendes til private samtaler i undervisningen, hvorfor de skal være slukket. Nødvendige samtaler skal afvikles i pauserne.

I det omfang mobiltelefonen anvendes til informationssøgning i forhold til undervisningen, er det tilladt at anvende denne. Der skal dog tages hensyn til øvrige elever.

Kantine

Kantinen og fællesarealer kan benyttes frit. Der kan købes mad, drikke og slik m.v. i kantinen. Service må ikke tages med uden for kantineområdet.

Medbragt mad kan indtages i kantinen eller øvrige fællesarealer, men der er selvoprydning i disse lokaliteter.

Generel orden

Undervisningslokaler forlades i ryddelig stand. I teorilokaler skal stolene sættes på plads, alt affald skal puttes i papirkurven, vinduerne lukkes, og lyset skal slukkes.

På værksteder ryddes op efter lærerens anvisning.

Parkering

Parkering foregår i de afmærkede elevparkeringer på skolens arealer samt på Sofievej i de opmærkede båse.

Parkeringspladsen ved hovedindgangen på Sofievej er forbeholdt gæster med korte ærinder til skolen.

Det henstilles til ikke at parkere på de tilstødende sideveje samt på private parkeringsarealer.

Færdselsloven er gældende på skolens arealer og skal overholdes.

Studieaktiv (EUD)

Du har som elev pligt til at deltage aktivt i undervisningen og aflevere skriftlige opgaver i et omfang og kvalitet som svarer til kravene i bekendtgørelserne.

Du har pligt til at møde forberedt til undervisningen.

Er du ikke studieaktiv eller har for meget fravær, bliver du indkaldt til en samtale med din kontaktlærer, hvor det aftales hvilke initiativer der skal iværksættes for at opnå den ønskede adfærd. Retten til Statens Uddannelsesstøtte (SU) kan bortfalde, såfremt du ikke vurderes studieaktiv.

IT-sikkerhed

AMU Nordjyllands computere må kun benyttes til undervisningsformål og opgaveskrivning i forbindelse med lektier. De må ikke anvendes som spille-café, og der må ikke afvikles spil.

Det er kun tilladt at benytte de programmer, der er indlagt på computeren. Det er under alle omstændigheder STRENGT FORBUDT at ændre på computerens opsætning.

Internettet MÅ KUN bruges til informationssøgning i forbindelse med undervisningen. Det er strengt forbudt at downloade film, musik o. l.

Bærbare computere, tablets og mobiltelefoner kan anvendes på skolen, hvor der er trådløst netværk til rådighed. For at anvende dette, skal IT-administratoren kontaktes. Bærbare computere kan anvendes i undervisningen, men skal slukkes på underviserens forlangende.

Hjemmearbejde og opgaveaflevering (EUD)

Der vil kunne forekomme hjemmearbejde i forbindelse med uddannelsen. Det vil typisk være tekstlæsning eller skriftlige opgaveløsning.

Skriftlige opgaver skal, sammenholdt med elevens løsning af praktiske opgaver, danne grundlag for bedømmelsen af elevens faglige og almene niveau. Derfor er det vigtigt, at opgaverne afleveres til den fastsatte tid.

Det er vigtigt, at opgaveløsningen er selvstændige præstationer eller løst som gruppeopgave, afhængig af opgavens karakter.
Ved snyd med opgaveløsningen kan følgende sanktioner iværksættes:
  • Første gang en elev afsløres i snyd kaldes eleven til samtale med ledelsen. I særligt grove tilfælde får eleven en skriftlig advarsel.
  • Anden gang en elev afsløres i snyd får eleven en skriftlig advarsel.
  • Tredje gang en elev afsløres i snyd bliver eleven bortvist.

Sygdom

Er en elev/kursist syg, skal det meddeles til skolen via Studie+ inden kl. 08.00.

Eleven skal kontakte skolen på hver sygedag i tidsrummet 07.45 – 08.30.

Ved pludselig opstået sygdom, som medfører, at eleven/kursisten må forlade skolen, skal dette altid meddeles til læreren.

Elever med uddannelsesaftale skal desuden melde sig syg til sin arbejdsgiver.

Ved første mødedag efter sygdom, skal der udfyldes en fraværsdokumentation, som skal afleveres til læreren. Er eleven under 18 år, skal forældre/værge også underskrive.

Ved længere tids sygdom kan skolen forlange lægeerklæring.

Al udokumenteret fravær betragtes som ulovligt fravær.

Skolens reception kontakter elever, som ikke har sygemeldt sig.

Mødetider og tilstedeværelse (EUD)

Den daglige undervisning for EUD er: Mandag til torsdag 08.00 – 15.00 Fredag 08.00 til 12.00. Der vil kunne forekomme afvigelser fra de ovennævnte mødetider. Det vil blive meddelt i god tid.

De daglige mødetiderne skal overholdes, ligesom mødetider ved de enkelte lektioners begyndelse skal overholdes. 

Overholdes dette ikke, kan man ikke forvente at få lov til at deltage i den pågældende lektion, og vil dermed blive registreret som ulovligt fraværende.

Fravær (EUD)

Hvis du er syg, skal du give skolen besked hver dag senest kl. 8:15 via Studie+. Har du en læreplads, skal du også sygemelde dig til virksomheden. Hvis du er syg flere dage i træk, skal du sygemelde dig gennem Studie+ hver dag.

Alt fravær registreres i Studie+. Sygdom, barnets første sygedag og lægebesøg registreres som ”fravær” (F) i Studie+. Øvrigt fravær registreres som ”udeblevet” (U).

Skolen følger løbende op på din studieaktivitet. Vi holder din læreplads orienteret om dit fravær, såvel sygdom (F) som udeblivelser (U). Hvis du er udeblevet fra skolen (U), får din virksomhed ikke refusion (AUB) for din tid i skolen.