Toggle navigation

Ordensregler

Ordensregler for AMU Nordjylland beskriver den ønskede adfærd og omgangsform mellem de personer, som har deres daglige gang på skolen, det være sig ansatte som elever og kursister, og de er gældende for hovedafdelingen Sofievej 61 i Aalborg, Sandmoseskolen, Sandmosevej 486 i Brovst samt på undervisningssteder som er etableret i kortere eller længere tid. Ordensreglerne er endvidere gældende ved kurser der etableres i virksomheder, under hensyntagen til evt. lokale regler.

Ordensreglerne udtrykker grundholdninger og hensigter, som er grundlaget for AMU Nordjyllands virke og er endvidere udtryk for de vær­dier, som ledelse og dermed skolen står for.

Ordensreglerne skal medvirke til at give såvel ansatte som elever/kursister tryghed og stabilitet, som er forudsætningen for at skabe et undervisningsmiljø, hvor alle kan føle sig velkommen, og hvor alle inspireres til at modtage læring.

Ordensreglerne gennemgås ved opstart på grundforløb og kurser, og de accepteres af alle elever og kursister ved første login i UDDATA+.

Overordnede adfærdsregler/værdier på AMU Nordjylland

På AMU Nordjylland har alle uanset køn, etnicitet, seksuel orientering og kulturel baggrund samme ret til uddannelse, personlig frihed og respekt.

Skolen respekterer princippet om religiøs frihed i enhver henseende, men anser religionsudøvelse for en personlig og privat sag.

Elever og kursister på AMU Nordjylland arbejder sammen i projektgrupper på tværs af køn, religion og etnicitet.

Dialogen mellem skolens medarbejdere og skolens elever/kursister - samt eleverne/kursisterne imellem – hviler på åbenhed, ligeværd og respekt for det enkelte menneske og dets holdninger.

AMU Nordjylland tilbyder et fagligt kompetent læringsmiljø inden for alle uddannelser og kurser, og vi forventer, at alle deltager aktivt og konstruktivt i undervisningen.

På AMU Nordjylland kender alle deres rettigheder og pligter i forbindelse med uddannelsesforløbet og får løbende og præcis information om, hvordan de klarer sig i uddannelsen/kurset.

Forsikring under deltagelse i undervisning

Elever er dækket af skolens Arbejdsskadedækning, hvis der opstår en skade i forbindelse med ”undervisning under arbejdsplads lignende forhold”. Det vil sige, når eleven arbejder/modtager undervisning på et af skolens værksteder. Opstår skaden pga. uhensigtsmæssig adfærd eller ved ikke-reglementeret brug af maskiner eller værktøj, dækker skolens forsikring ikke. I sådanne tilfælde er det elevens egen forsikring, der skal dække skader.

I alle andre undervisnings-, transport-, udflugts- og pausesituationer er eleven ikke dækket af skolens forsikring, men af deres egen forsikring. Skolen opfordrer derfor alle elever til at have en gyldig ulykkesforsikring.

Vold, mobning og krænkende adfærd

Elever og kursister, som er indskrevet på AMU Nordjylland, skal udvise en adfærd, der befordrer et godt arbejds- og undervisningsmiljø.

Elever og kursister, der er voldelige eller udviser voldelig adfærd, kan bortvises fra skolen. Vold eller trusler om vold anmeldes til politiet.

Skolen vil ikke acceptere, at der finder mobning eller krænkende adfærd sted, hverken i undervisningen, i pauserne eller uden for skole-/kursustiden.
Krænkende adfærd kan have karakter af mobning, diskrimination, latterliggørelse, uønsket seksuel opmærksomhed og trusler.

Se endvidere skolens antimobbestrategi.

Rygning

GENERELT

Rygepolitikken gælder på alle AMU Nordjyllands adresser.

Politikken gælder for alle typer af tobaks- og nikotinprodukter, herunder e-cigaretter, snus og lignende.

Skolen tilbyder rygestopvejledning i samarbejde med kommunale rygestopkonsulenter, for alle interesserede elever. Rygestopkurset er gratis.RYGEPOLITIK FOR EUD ELEVER

  • Det gælder for alle elever på alle ungdomsuddannelser og i alle grundskoler, at de ikke må ryge i skoletiden. I praksis betyder dette, at det ikke er tilladt for EUD elever at ryge i skoletiden på AMU Nordjylland. Dette gælder også for FGU, EGU, EUD10, GF1, TIFU samt brobygning/præsentation som alle typisk er på skolen i kortere tidsperioder.

  • Rygeforbuddet er også gældende uden for skolens matrikler, dvs. at det er en overtrædelse, hvis man forlader skolens matrikel for at ryge i skoletiden – også i pauser mellem lektioner.

RYGEPOLITIK FOR AMU OG IDV KURSISTER

  • Det er ikke tilladt for AMU kursister at ryge på AMU Nordjyllands matrikler.
  • Rygeforbuddet er også gældende foran hovedindgangene.
  • Det betragtes som en overtrædelse, hvis man ryger på skolens matrikler under deltagelse i kursus.

AMU_Nordjyllands_Rygepolitik.pdf

Rusmidler

Som elev/kursist på AMU Nordjylland er det ikke tilladt at indtage, sælge eller besidde narkotiske stoffer eller alkohol. Dette forbud er gældende på alle skolens afdelinger, såvel ude som inde.

Skolen kan lejlighedsvis benytte narkohunde eller test til kontrol.

Hvis AMU Nordjyllands personale får mistanke om en uhensigtsmæssig adfærd hos elever eller kursister, som efter skolens vurdering kan skyldes narkotiske stoffer eller alkohol, vil eleven blive indkaldt til samtale med studievejleder/elevcoach og uddannelseschefen for den pågældende uddannelse.

Samtalen vil have til formål at afklare problemstillingen og elevens videre uddannelsesforløb. Er der uenighed om, hvorvidt der er misbrug, kan skolen forlange at eleven testes for stoffer i blodet for at få mistanken be- eller afkræftet, hvorved der kan ydes den mest hensigtsmæssige hjælp. Nægter eleven at lade sig teste, betragtes dette som en positiv test.

Hvis elever indtager narkotiske stoffer eller alkohol i skoletiden, medfører det udelukkelse fra undervisningen, indtil der er truffet en afgørelse om, hvad der videre skal ske.

Overtrædelse af skolens rusmiddelpolitik kan føre til bortvisning og evt. politianmeldelse.

Eleven/kursisten vil efter en konkret vurdering måske kunne fortsætte sin uddannelse på AMU Nordjylland, når vedkommende er stoffri og/eller startet på at bringe sit misbrug til ophør gennem behandling. Dette kan ske i samarbejde med skolens studievejleder/elevcoach.

Handel med euforiserende stoffer medfører øjeblikkelig og varig udelukkelse fra undervisningen og anmeldelse til politiet.

Er eleven under 18 år, bliver forældrene hurtigst muligt inddraget i forløbet. AMU Nordjylland vurderer desuden behovet for hvem der i øvrigt skal orienteres. Såfremt eleven har en uddannelsesaftale, vil virksomheden blive orienteret og i fornødent omfang blive inddraget i sagen.

Særlige tilladelser
Skolens ledelse kan, inden for eget ansvarsområde, ved særlige lejligheder (svendeprøveafslutning, arrangementer m.v.), give tilladelse til indtagelse af alkoholiske drikke. Elever under 18 år er ikke omfattet af en evt. dispensation.

Der skal være en af skolens medarbejdere tilstede, som har ansvaret for arrangementet.

Arrangementerne skal ligger på tidspunkter og steder, så det ikke virker forstyrrende på undervisningen.

Særligt for elever på Sandmoseskolen

Sandmoseskolen er en kostskole, hvor eleverne ofte er indkvarteret. Den undervisningsfri tid betragtes som fritid, hvorfor det er tilladt, at medbringe/købe og indtage alkohol på skolen uden for den daglige undervisningstid. Det forventes dog, at ingen elever møder til undervisning i påvirket tilstand.

Opmærksomheden henledes på, at der er elever som bruger fritiden til forberedelse. Derfor skal færdsel og ophold i indkvarteringsafsnittet foregå i god ro og orden.

Påklædning

Påklædning skal være i overensstemmelse med gældende sikkerhedsregler på værksteder og øveområder. Elever/kursister vil få anvist omklædningsrum med skabe, som kan aflåses.

Skolen kan ikke påtage sig erstatningsansvar, derfor bør eleverne ikke medbringe store pengebeløb, dyrt tøj osv.

Tyveri meldes til politiet.

Kantine

Kantinen og fællesarealer kan benyttes frit. Der kan købes mad, drikke og slik m.v. i kantinen. Service må ikke tages med uden for kantineområdet.

Medbragt mad kan indtages i kantinen eller øvrige fællesarealer, men der er selvoprydning i disse lokaliteter.

Parkering

Parkering foregår i de afmærkede elveparkeringer på skolens arealer samt på Sofievej i de opmærkede båse.

Parkeringspladsen ved hovedindgangen på Sofievej er forbeholdt gæster med korte ærinder til skolen.

Det henstilles til ikke at parkere på de tilstødende sideveje samt på private parkeringsarealer.

Færdselsloven er gældende på skolens arealer og skal overholdes.

IT-sikkerhed

AMU Nordjyllands computere må kun benyttes til undervisningsformål og opgaveskrivning i forbindelse med lektier. De må ikke anvendes som spille-café, og der må ikke afvikles spil.

Det er kun tilladt at benytte de programmer, der er indlagt på computeren. Det er under alle omstændigheder STRENGT FORBUDT at ændre på computerens opsætning.

Internettet MÅ KUN bruges til informationssøgning i forbindelse med undervisningen. Det er strengt forbudt at downloade film, musik o. l.

Bærbare computere, tablets og mobiltelefoner kan anvendes på skolen, hvor der er trådløst netværk til rådighed. For at anvende dette, skal IT administratoren kontaktes. Bærbare computere kan anvendes i undervisningen, men skal slukkes på underviserens forlangende.

Sygdom

I tilfælde af sygdom skal eleven/kursisten på hver sygedag melde det til skolen via UDDATA+ inden kl. 08.00.

Ved pludselig opstået sygdom, som medfører, at eleven/kursisten må forlade skolen, skal dette altid meddeles til læreren.

Elever med uddannelsesaftale skal desuden melde sig syg til sin arbejdsgiver.

Ved første mødedag efter sygdom, skal der udfyldes en fraværsdokumentation, som skal afleveres til læreren. Er eleven under 18 år, skal forældre/værge også underskrive.

Ved længere tids sygdom kan skolen forlange lægeerklæring.

Al udokumenteret fravær betragtes som ulovligt fravær.

Skolens reception kontakter elever, som ikke har sygemeldt sig.

Mobiltelefoni

Mobiltelefoner/tablets må ikke anvendes til private samtaler i undervisningen, hvorfor de skal være slukket. Nødvendige samtaler skal afvikles i pauserne.

I det omfang mobiltelefonen anvendes til informationssøgning i forhold til undervisningen, er det tilladt at anvende denne. Der skal dog tages hensyn til øvrige elever.

Generel orden

Undervisningslokaler forlades i ryddelig stand. I teorilokaler skal stolene sættes på plads, alt affald skal puttes i papirkurven, vinduerne lukkes, og lyset skal slukkes.

På værksteder ryddes op efter lærerens anvisning.

Studieaktiv (EUD)

Eleverne har pligt til at deltage aktivt i undervisningen og aflevere skriftlige opgaver i et omfang og af en kvalitet, som svarer til kravene i bekendtgørelserne.

Eleverne har pligt til at møde forberedt til undervisningen.

Er eleven ikke studieaktiv eller har for meget fravær, indkaldes eleven til en samtale med kontaktlæreren, hvor det aftales hvilke initiativer der skal iværksættes for at opnå den ønskede adfærd. Retten til SU kan bortfalde, såfremt eleven ikke vurderes studieaktiv.

Hjemmearbejde og opgaveaflevering (EUD)

Der vil kunne forekomme hjemmearbejde i forbindelse med uddannelsen. Det vil typisk være tekstlæsning eller skriftlige opgaveløsning.

Skriftlige opgaver skal, sammenholdt med elevens løsning af praktiske opgaver, danne grundlag for bedømmelsen af elevens faglige og almene niveau. Derfor er det vigtigt, at opgaverne afleveres til den fastsatte tid.

Det er vigtigt, at opgaveløsningen er selvstændige præstationer eller løst som gruppeopgave, afhængig af opgavens karakter.

Ved snyd med opgaveløsningen kan følgende sanktioner iværksættes:

  • Første gang en elev afsløres i snyd kaldes eleven til samtale med ledelsen. I særligt grove tilfælde får eleven en skriftlig advarsel.
  • Anden gang en elev afsløres i snyd får eleven en skriftlig advarsel.
  • Tredje gang en elev afsløres i snyd bliver eleven bortvist.

Mødetider og tilstedeværelse (EUD)

Den daglige undervisning for EUD er:
Mandag til torsdag 08.00 – 15.00
Fredag 08.00 til 12.00.

Der vil kunne forekomme afvigelser fra de ovennævnte mødetider. Det vil blive meddelt i god tid.

De daglige mødetiderne skal overholdes, ligesom mødetider ved de enkelte lektioners begyndelse skal overholdes.

Overholdes dette ikke, kan man ikke forvente at få lov til at deltage i den pågældende lektion, og vil dermed blive registreret som ulovligt fraværende.

Fravær (EUD)

Al fravær registreres.

Såfremt fraværet er af sådan et omfang, at det får indflydelse på elevens læringsforløb, vil eleven blive indkaldt til en samtale for at vurdere baggrunden for fravær samt om eleven evt. skal udmeldes af uddannelsen.

Undervisningsfri gives kun i ekstraordinære tilfælde og skal søges skriftligt til din kontaktlærer senest 2 dage før. Har eleven en uddannelsesaftale, skal ansøgningen tillige være underskrevet af arbejdsgiver.

Er eleven under 18 år, skal frihedsansøgningen være underskrevet af forældre/værge.

Bemærk: læge- og tandlægebesøg m.m. skal som hovedregel lægges uden for skoletid.