Toggle navigation

Praktiske oplysninger for dig som elev

AalborgLuftfoto_AMU_Aalborg_do_nload(2)

Vi er SÅ glade for, at du vælger at tage din uddannelse hos os!

 
Og vi ønsker dig et godt og lærerigt forløb sammen med de øvrige elever og faglærere.
Find vej til lokalet - Se oversigt over bygninger på Sofievej (2 MB)
Vores adresse:
Sofievej 61
9000 Aalborg
Tlf. 9633 2211
 
  
Har du din egen PC, så medbring denne til undervisningen.
Har du ikke din egen PC, kan du låne en af AMU Nordjylland under dit skoleforløb.

Mandag til torsdag: Kl. 08.00 – 15.00

Fredag: Kl. 08.00 – 12.00

Nogle forløb kan være et AMU kursus, hvorfor undervisningstiden vil være fra 08.00 – 15.24 alle dage.
Dette kan ses på skemaet i Uddata+.

Uddata+ er et ord som du hurtigt bliver vant til at høre. Uddata+ er nemlig vores administrative system, som bl.a. bruges til følgende:

Profil – du skal opdatere din profil med billede, mail og telefonnummer. Det er dette billede som kommer ud på dit studiekort. Det er vigtigt at du vælger hvordan du vil notificeres hvis du ikke downloader appen.

Skema – du kan se mødetider, underviser, lokale m.m.

Samtaler – f.eks. mellem elev, underviser, vejleder, administrativt personale

Fraværsregistrering – du kan melde dig syg til skolen. Du skal stadig give din arbejdsgiver besked

Karakterer – du kan følge med i dine karakterer i uddata, men du vil også modtage dem i e-boks.

Besked til arbejdsgiver – der bliver givet besked til arbejdsgiver hvis du ikke møder op på uddannelse. Det er vigtigt at du selv går ind og tjekker, at det er den rigtige kontaktperson der er sat på. Dette gøres under fanen ”elev” i venstre side, og dernæst under bjælken ”arbejdsgiver”. 

Alt fravær registreres i Uddataplus. Skolen følger løbende op på din studieaktivitet og dit fravær, og vi holder din mester orienteret.

Hvis du er syg skal skolen have besked hver dag inden kl. 08.15 via uddata+. Det er også vigtigt at du sygemelder dig hos din arbejdsgiver.

Du skal registrere dig fraværende hver dag du er syg.

Hvis du skal til læge/tandlæge eller andet hvor du vil være fraværende, skal dette aftales med din underviser, som vil registrere det i Uddata+.

Du kan søge SU (Statens Uddannelsesstøtte), hvis du er 18 år og ikke har en uddannelsesaftale. Du kan først søge én måned før studiestart og har kun ret til SU hvis du starter før den 20. i en måned.

Du ansøger elektronisk om SU på www.su.dk
Her kan du også læse mere om satser og betingelser for at få SU.

AMU Nordjylland bliver røgfri pr. 1 august 2021
Pr. den dato træder nye nationale regler i kraft om tobaksfri skoletid.
Røgfri skoletid gælder brug af alle tobaksvarer og e-cigaretter.

RYGEPOLITIK FOR EUD ELEVER
Det gælder for alle elever på alle ungdomsuddannelser og i alle grundskoler, at de ikke må ryge i skoletiden. I praksis betyder dette, at det ikke er tilladt for EUD elever at ryge i skoletiden på AMU Nordjylland. Dette gælder også for FGU, EGU, EUD10, GF1, TIFU samt brobygning/præsentation som alle typisk er på skolen i kortere tidsperioder.

Rygeforbuddet er også gældende uden for skolens matrikler, dvs. at det er en overtrædelse, hvis man forlader skolens matrikel for at ryge i skoletiden – også i pauser mellem lektioner.

Alkohol i undervisningstiden er ikke tilladt.
Øvrige rusmidler er ikke tilladt på skolen.
Overtrædes dette, kan det medføre øjeblikkelig bortvisning.

Du kan benytte følgende buslinjer;

Fra Nytorv:
Linje 12 til Hadsundvej
Linje 11 til Elisevej

Fra Banegården/Busterminalen
Linje 14 til Humlebakken
Linje 12 til Hadsundvej

Se mere vedr. busruter på www.rejseplanen.dk
 

Km-penge (GF2 - elever)

Kilometerpenge er støtte til transport mellem bopæl og uddannelsessted, når du f.eks. ikke har mulighed for at benytte offentlig transport, eller hvis turen med det offentlige forlænger din rejsetid

Du kan læse mere vedr. betingelser for at få km-penge og ansøge om det på www.ungdomskort.dk

Du kan søge om ungdomskort, når du går på GF2.

Du kan først søge om ungdomskort, når du er optaget på uddannelsen.
Der er ca. 14 dages behandlingstid på ungdomskortet.

Du ansøger elektronisk om ungdomskort på www.ungdomskort.dk

Km-penge (GF2-elever)

Kilometerpenge (hvis du modtager SU)
Hvis du kører i bil og opfylder nedenstående betingelser, har du mulighed for at søge kilometerpenge:

  • Du kan søge om kilometerpenge på ungdomskort.dk, hvor du skal vedhæfte gældende dokumentation
  • Strækning (over 12 km til nærmeste offentlige transport)
  • Samlede ventetid pr. undervisningsdag er på min. to timer-Din rejsetid bliver forlænget med mere end to timer i forhold til i bil-§114 – varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og godkendt til støtte til køb af bil.

Befordring (elever uden uddannelsesaftale)

Hvis du er over 25 år og EUV 1-elev uden uddannelsesaftale kan du søge efter gældende regler, alt efter om du modtager SU eller støtte fra støtte fra kommunen.

Kontakt EUD-administrationen for yderligere spørgsmål 

Befordring (elever med uddannelsesaftale)

Befordring søges via blanket som udleveres til dig på skolen af underviseren. Blanketten skal underskrives og returneres til underviser eller EUD-administration.

Befordring svarer til billigste offentlige transportmiddel, og det udregnes på www.rejsekort.dk. Dette gælder også selvom du kører i egen bil.

Befordringen vil blive udbetalt til din arbejdsgiver, som skal udbetale det til dig.

Befordringstilskud

Der ydes befordringstilskud for hele skolevejen, når den samlede længde er mindst 2o km pr. rejsedag. Den samlede skolevej er den nærmeste vej fra bopæl, indkvarteringssted eller praktiksted til skole, mellem flere undervisningsafdelinger af en skole og tilbage til enten bopæl, indkvarteringssted eller praktiksted.

For indkvarterede elever ydes befordringstilskud for rejsen mellem dette og sædvanlig bopæl i forbindelse med weekend samt påske- og juleferie, såfremt afstanden på 20 km pr. dag (tur/retur) i øvrigt er opfyldt.

Befordringen skal foretages på den efter de stedlige forhold billig- ste og mest hensigtsmæssige måde, og der skal, hvor det er muligt, anvendes abonnementskort, klippekort og lignende.

Udgifter til evt. pladsbilletter regnes med til billigste befordring med offentlige transportmidler. Der ydes ikke befordringstilskud til køje- plads, overnatning, fortæring, diæter og lign.

Arbejdsgivernes elevrefusion yder tilskud til befordringsudgifter, som arbejdsgiveren har afholdt i forbindelse med elevens skoleop- hold. Tilskuddet til befordringsudgifter, kan højst udgøre 80% af de af arbejdsgiveren afholdte udgifter, dog max. 80% af billigste offentlige transport. Tilskuddet beregnes på grundlag af afholdte udgifter, dog højst udgifterne til billigste befordring med offentlige befordringsmidler.

Arbejdsgiveren modtager et brev fra AUB med befordringsoplysninger, oplysningerne skal tjekkes og der skal   gives besked til AUB via selvbetjening, hvis:

  • elevens udgift til befordring er mindre, end den oplyste i brevet
  • pengene ønskes udbetalt hurtigere end den dato, der står i brevet.

AMU Nordjylland hjælper dig gerne med at besvare spørgsmål – lige som du på www.virk.dk kan finde uddybende oplysninger om ovenstående.

Aalborg

Hvis du er ønsker at bo på skolehjem og opfylder kravene dertil, kan EUD-administrationen booke en plads til dig. 

Vi benytter TECHCOLLEGEs skolehjem:
Skolehjemmet, Rørdalsvej 10, 9000 Aalborg

Se mere vedr. krav og pris hos skolehjemmet.

Hvis du har behov for at snakke med en studievejleder eller coach - så er Sanne, Eva og Vibeke klar til at hjælpe:

Sanne Franzen
Uddannelses- og erhvervsvejleder, Vejledning
Tlf.: 9633 2204, srf@amunordjylland.dk

Eva Møller
Uddannelses- og erhvervsvejleder
Tlf.: 9633 2325, evm@amunordjylland.dk

Vibeke Rosenkilde Berthelsen
Elevcoach
Tlf. 9633 2269, vrb@amunordjylland.dk

Studievejledere og coach (her er de med billede på)

Vi kan tilbyde forskellige former for støtte under din uddannelse, fx ved:
• Ordblindhed
• Psykiske vanskeligheder (eksempelvis: ADHD, OCD, PTSD, depression)
• Hørehandicap/døv
• Synshandicap
• Bevægelseshandicap
 

Elever er dækket af skolens Arbejdsskadedækning, hvis der opstår en skade i forbindelse med ”undervisning under arbejdsplads lignende forhold”. Det vil sige, når eleven arbejder/modtager undervisning på et af skolens værksteder. Opstår skaden pga. uhensigtsmæssig adfærd eller ved ikke-reglementeret brug af maskiner eller værktøj, dækker skolens forsikring ikke. I sådanne tilfælde er det elevens egen forsikring, der skal dække skader.

I alle andre undervisnings-, transport-, udflugts- og pausesituationer er eleven ikke dækket af skolens forsikring, men af deres egen forsikring. Skolen opfordrer derfor alle elever til at have en gyldig ulykkesforsikring.

AMU Nordjylland har i lighed med virksomheder et sikkerhedsudvalg, som er sammensat af skolens faste personale. Faglæreren har ansvaret for, at alle sikkerhedsregler bliver overholdt i klassen.

På nogle kurser skal der anvendes sikkerhedsfodtøj og hjelm, som du selv medbringer.

Vi passer på dine data, mens du er elev hos os – se persondatapolitik her: www.amunordjylland.dk/persondatapolitik.html
Du bedes uploade et billede til din profil på Uddata+.
Det er også vigtigt, at du udfylder din profil med de oplysninger, som ikke allerede er udfyldte.
Når din profil er udfyldt, kan vi printe et studiekort til dig.