Elevråd

ELEVRÅD
1. I henhold til ref., skal AMU Nordjylland, som udbyder af erhvervsuddannelser, nedsætte et elevråd. Elevrådet er elevernes officielle repræsentation. Det repræsenterer eleverne over for skolens bestyrelse, leder og lærere.

2. Elevrådets opgave er at varetage elevernes undervisningsmæssige, faglige, kulturelle, personlige og økonomiske interesser. Elevrådet har ret til at afgive indstillinger om ovennævnte forhold.

Valg til elevråd
3. Alle elever som er registreret som studerende på en EUD uddannelse på AMU Nordjylland har valgret og er tillige valgbare til elevrådet.

4. Elevrådets medlemmer er ulønnede.

5. De enkelte klasser vælger en repræsentant, som indgår i elevrådet. Valget af klasserepræsentant initieres af kontaktlæreren og gennemføres inden for de første10 arbejdsdage.

6. Valgperioden er 1 år, gældende fra uddannelsens start. Såfremt elevrådsrepræsentanten forlader uddannelsen eller søger over i anden uddannelsesretning, ophæves valget.

7. De enkelte hold kan, efter ønske, vælge en suppleant som stedfortræder for elevrådsrepræsentanten ved forfald. Valgperioden er som anført i pkt. 6.

Økonomi
8. AMU Nordjylland yder tilskud til elevrådsarbejdet. Elevrådet udarbejder i 3. kvartal et budgetforslag som forelægges skolens ledelse. AMU Nordjylland fastsætter tilskuddets størrelse under hensyntagen til budgetforslaget.

9. Elevrådet styrer selv sin økonomi og fører regnskab over indtægter og udgifter. Der udarbejdes et regnskab som revideres i 1. kvartal af 2 uvildige regnskabskyndige personer, der udpeges af elevrådet og AMU Nordjylland i fællesskab.

10. Efter revision, forelægges regnskabet i de enkelte klasser af klasserepræsentanten til orientering og efterretning.

Vedtægter for elevrådet.
11. Elevrådet udarbejder forslag til vedtægter/vedtægtsændringer, som vedtaget på et årligt elevmøde i marts, hvortil alle EUD elever har adgang og stemmeret. Vedtægter/vedtægtsændringer betragtes som vedtaget, såfremt 2/3 af de fremmødte stemmer for.

12. Elevrådet fastsætter selv sin forretningsorden.

Elevmøde
13. Der afholdes et fast årligt elevmøde i marts. Dato og tidspunkt aftales med AMU Nordjyllands ledelse.

14. Elevrådet udarbejder dagsorden for mødet, indeholdende følgende faste dagsordenspunkter:
· Aflæggelse af beretning
· Regnskabsgodkendelse
· Godkendelse af budgetforslag
· Meddelelser fra skolen

15. Elevmøder kan afholdes efter behov og efter samråd med skolens ledelse.

Administration
16. Skolen stiller nødvendige kontorfaciliteter til rådighed for elevrådet. Herunder adgang til mødelokaler, kopiering, PC m.v.

17. Den daglige kontakt mellem elevråd og skole sker via skolens EUD koordinator.

AMU NORDJYLLAND

Sofievej 61

9000 Aalborg

CVR: 10255384 • EAN: 5798000554382

Telefon

Mandag-torsdag: 07.45–15.20

Fredag: 07.45–15.00

+45 96 33 22 11
Vores sociale medier