Toggle navigation

Elevråd

Vedtægter for Elevrådet på AMU Nordjylland

  • §1 Elevrådets opgave er at varetage elevernes undervisningsmæssige, faglige, sociale, personlige og økonomiske interesser.
  • §2 Elevrådet består af 1 repræsentant og 1 suppleant fra hver grundforløbsklasse, samt en repræsentant fra skolepraktikken. Elevrådet koordineres af EUD-chefen, som dog ikke har stemmeret i Elevrådet.
  • §3 Valg til elevrådet foregår senest fredag i den uge klasserne møder. Resultatet af valget meddeles skolens EUD-chef senest fredag i første uge på skolen.
  • §4 Alle elever har valgret og er valgbare til elevrådet. Valget foregår ved almindeligt flertal. Valgperioden er normalt 20 uger (varigheden af grundforløb 2), men en elevrådsrepræsentant kan afsættes, hvis mindst 2/3 af klassen ønsker det. Nyvalg skal da foretages.
  • §5 Elevrådets repræsentanter har pligt til at referere møderne i deres respektive klasser. Mødereferat sendes ud til elevrådet via mail.
  • §6 Nærværende elevrådsvedtægter kan ændres med 2/3 flertal blandt de fremmødte i elevrådet.
  • §7 Elevrådet mødes én gang om måneden, dog undtagen i juli.
  • §8 Mødeindkaldelse til elevrådet udsendes senest 1 uge før elevrådsmødet, sammen med dagsorden.
  • §9 I tilfælde af særlige anliggender kan elevrådet medlemmer ekstraordinært indkalde til elevråd. Dette sker via EUD-chefen.