Toggle navigation

Eksamensreglement

Regler for skriftlige og mundtlige prøver ved EUD-uddannelsen
Eksamensreglementet er gældende for prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser og henvender sig til alle, såvel elever som personale, der er involveret i eksamensafviklingen for Erhvervsuddannelserne på AMU Nordjylland.
Formålet er at orientere om de regler og den praksis der gælder for prøver og eksamen ved AMU Nordjylland. Eksamensreglementet indeholder også oplysninger om hvilke hjælpemidler m.v. der må benyttes ved den enkelte eksamen. Det er derfor vigtigt, at alle læser eksamensreglementet grundigt.

Det overordnede grundlag for dette eksamensreglement er Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 41 af 16. januar 2014, Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser (Eksamensbekendtgørelsen).

Hele bekendtgørelsen kan læses her.

Reglerne er sidst opdaterede 06. marts 2018

Tilrettelæggelse og planlægning

Formålet med prøver og eksamen er at dokumentere elevens grad af målopfyldelse i forhold til væsentlige mål og krav i det enkelte fag.

Hvilke prøver og anden bedømmelse der indgår i den enkelte uddannelse fremgår af bekendtgørelsen for den pågældende uddannelse.

Det påhviler hovedfaglæreren i det enkelte fag, at gøre eleven bekendt med hvilke mål og krav der er væsentlige for prøven. Dette gøres som optakt til faget, således eleven kan tilrettelægge sit studium målrettet.

En del af grundfagene afsluttes med eksamen på et niveau der er fastsat af det faglige udvalg. Skolen har ansvaret for afholdelse af eksaminer og prøver indenfor de rammer som undervisningsministeriet fastlægger.

Hvilke fag, eleverne skal til eksamen i, afgøres af Undervisningsministeriet og udmeldes til eleven 14 dage før eksamen.

Antallet af prøver afhænger af skoleperiodens længde. Eleven kan højst deltage i nedennævnte antal prøver i grundfag (incl. grundfag valgt som valgfag) i skoleperioder med den anførte fastsatte varighed.

  • 0 – 20 uger 1 prøve
  • 21 – 40 uger 2 prøver
  • 41 og derover 3 prøver

Antallet af prøver omfatter ikke prøver i førstehjælp og brandbekæmpelse samt prøver i grundfag, der følges som valgfri supplerende undervisning (påbygning).

Eventuelle omprøver og regler om prøver til opfyldelse af myndighedskrav er ikke omfattet af disse regler.

En elev som på tilfredsstillende vis har fulgt undervisningen kan deltage i eksamen, dog skal projekter/emneopgaver som indgår i eksaminationen være løst og godkendt af fagets lærer.

Elever som har mulighed for merit i et fag som er udtrukket til eksamen, men har valgt at følge undervisningen, skal straks ved udtrækningen meddele om vedkommende ønsker at deltage i eksamen.

Sygdom

Møder eksaminanden ikke frem på grund af sygdom, skal skolen have besked så snart det er muligt, og der kræves en lægeerklæring for at kunne indstilles til sygeeksamen.

Er eksaminanden nødsaget til at forlade prøven på grund af sygdom kræves en lægeerklæring for at kunne indstilles til sygeeksamen.

Udeblivelse

Såfremt eksaminanden udebliver fra en prøve uden gyldig grund, kan skolen, efter skriftlig begrundet anmodning fra eleven, træffe afgørelse om en evt. senere eksamination.

Der gøres opmærksom på, at alle prøver og eksaminer skal være gennemført, for at der kan udstedes skolebevis.

Skriftlige prøver

Eksamensdeltagerne skal være på plads i/ved eksamenslokalet senest 15 min. før prøvens begyndelse. Tilladte hjælpemidler skal medbringes ved prøvens begyndelse, og der vil ikke være mulighed for at supplere med andre hjælpemidler.

Elever, som møder efter en prøve er begyndt, kan normalt ikke deltage i prøven. En prøve er begyndt, når uddelingen af opgaver er begyndt. Skolen kan i særlige tilfælde fravige dette, såfremt forsinkelsen er rimeligt begrundet, samt at det kan udelukkes at eksaminanden har modtaget nogen oplysning om eksamen.

Matematik: Til løsning af opgaverne må eksaminanden medbringe og anvende lærebøger, tabeller,
egne notater og opgaver, rapporter, formelsamling samt lommeregner.

Dansk: Retskrivningsordbog og/eller nudansk ordbog.
NB! Hvis eksaminanden ønsker at benytte ordbøger ved danskprøven, skal eksaminanden selv medbringe disse.

Engelsk: Dansk-engelsk, engelsk-dansk, engelsk-engelsk, evt. teknisk engelsk ordbøger.
NB! Hvis eksaminanden ønsker at benytte ordbøger ved engelskprøverne, skal eksaminanden selv medbringe disse.

Det er naturligvis ikke tilladt at give eller modtage hjælp eller blot at forsøge herpå.

Ophold i eksamens- og forberedelseslokalet

I eksamenslokalet gælder skolens normale rygepolitik. Mobiltelefon og andet kommunikationsudstyr må ikke forefindes i lokalet. Der må ikke benyttes spil eller høres musik under prøven.

Ønsker eksaminanden at forlade lokalet, må det kun ske efter tilladelse og under ledsagelse.

Under ophold i og omkring eksamenslokalet skal der udvises en rolig adfærd, således at støj eller anden adfærd, der kan genere eksaminander, censorer og eksaminatorer ikke finder sted.

Aflevering

Besvarelser skal indeholde følgende: fag, navn, CPR-nummer, sidenummer og sideantal på alle ark.

Skolen udleverer papir til renskrift. Evt. kladde skal ikke afleveres, men blive i lokalet til prøven er afsluttet. Såfremt kladden eller dele heraf ønskes bedømt, skal denne påføres de ovenfor nævnte oplysninger og desuden skal det fremgå meget tydeligt, hvad der ønskes bedømt og sammenhængen til den øvrige del af besvarelsen. Eksaminanden har dog ikke krav på at få evt. kladde bedømt.

Besvarelse skal være skrevet med tydelig håndskrift enten med blyant eller kuglepen.

Det er tilladt at aflevere besvarelsen og forlade lokalet, når eksaminanden er færdig. Når besvarelsen ønskes afleveret, rækker eksaminanden fingeren i vejret, hvorefter vagten afhenter besvarelse.

Eksaminanden må under ingen omstændigheder rejse sig for at aflevere besvarelsen eller forlade prøven uden at have afleveret besvarelsen.

Hvis besvarelsen afleveres før prøven er slut, må eventuel kladde og eksamensopgaven ikke medtages fra lokalet.

Mundtlige prøver

Eksaminanden skal møde mindst 30 min. før forberedelsestidens begyndelse. En eksaminand, der udebliver eller kommer for sent til en prøve, har ikke krav på at aflægge prøven.

Er forsinkelsen rimelig begrundet, kan eksaminanden få tilbud om at aflægge prøven på et senere tidspunkt.

Ved bedømmelse af eksaminandens præstation medvirker censorer. Det kan aftales, at en eksamen, der normalt gennemførers på dansk, kan gennemførtes på et andet sprog, når skolen har sikret at den foreskrevne bedømmelse kan finde sted, og at eksaminand, eksaminator og censor behersker det pågældende sprog i fornødent omfang.

Socialpædagogiske foranstaltninger

Eksaminander omfattet af reglerne i bekendtgørelsen om specialpædagogisk støtte kan frit benytte de tildelte hjælpemidler. Hjælpemidler må dog ikke give eksaminanden større fordel end øvrige deltagere i prøven eller eksamen.

For eksaminander, der ikke er omfattet af reglerne i bekendtgørelsen om specialpædagogisk støtte, men som har særlige handicap eller andre vanskeligheder, der kan sidestilles hermed, tilrettelægges prøverne under former og vilkår, der imødekommer eksaminandens forudsætninger.

Den enkelte underviser kan træffe bestemmelse om tillæg af tid i forbindelse med forberedelse til mundtlig eksamen eller tillæg af tid til løsning af skriftlige opgaver, såfremt det vurderes at støtte eleven i opgavebesvarelse.

Forsøg på at snyde, herunder hjælp til andre eksaminander, vil medføre øjeblikkelig bortvisning. Det samme gælder i tilfælde af støjende og generende adfærd under eksamen.

Som udgangspunkt afholdes eksamen på dansk. Eksamen kan dog aflægges på svensk eller norsk, medmindre eksamen har til formål at dokumentere eksaminandens færdigheder i dansk.

Klager over eksamen

En eksaminand kan indgive klage vedrørende forhold ved eksamen inden to uger efter, at karakteren på sædvanlig måde er meddelt den pågældende.

Eksaminanden har ret til at få udleveret en kopi af egen skriftlige opgavebesvarelse og af det ved mundtlig prøve tildelte eksamensspørgsmål.

Klagen skal være præciseret og klagepunkterne være begrundet. Begrundelsen kan vedrøre:

  • Eksaminationsgrundlaget, herunder vejledning og de stillede spørgsmål eller opgavers forhold til uddannelsens mål.
  • Eksamensforløbet
  • Bedømmelsen

Anvendelse af IT ved skriftlig eksamen/prøver

Eksaminander, der ønsker det, kan anvende computer ved de skriftlige prøver. Eleven skal senest 14 dage før en prøve/eksamen aftale de nærmere retningslinjer med faget underviser.

Skolen kan dog fastsætte begrænsning i adgangen til at anvende elektronisk udstyr, herunder medbragte elektroniske hjælpemidler, hvis det er nødvendigt af kapacitetsmæssige grunde.

Ved prøven anvendes enten skolens udstyr eller eksaminandens eget udstyr. Skolens udstyr anvendes først og fremmest til følgende formål i forbindelse med prøven:

  • Udprintning,
  • Reservemaskiner
  • Eksaminander med skrive handicaps.

Det er eksaminandens ansvar, at medbragte programmel overholder gældende regler om ophavsret m.v.

Hvis der opstår tekniske problemer med udstyret eller programmellet, herunder strømsvigt eller virusangreb, færdiggør eksaminanden opgavebesvarelsen manuelt. Det gælder hvad enten der er tale om skolens eller eksaminandens udstyr eller programmel.