Toggle navigation

Eksamensreglement

Senest opdateret d. 17. april 2023

Reglementet indeholder generelle regler for prøver og eksaminer på de erhvervsrettede uddannelser på AMU Nordjylland.
Det er derfor vigtigt, at alle læser eksamensreglementet grundigt.

Det er de enkelte afdelingers ansvar ved uddannelsens start at oplyse om, hvilke prøver og eksaminer uddannelsen indebærer, og på hvilket grundlag bedømmelsen finder sted.

De nærmere bestemmelser for grundforløbsprøver og svendeprøver fremgår af de lokale undervisningsplaner.
Det overordnede grundlag for dette eksamensreglement er Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 41 af 16. januar 2014 samt efterfølgende ændringer. Bekendtgørelse om prøver og eksaminer i erhvervsrettede uddannelser (Eksamensbekendtgørelsen).

Hele bekendtgørelsen kan læses her.

Der gøres opmærksom på, at alle prøver og eksaminer skal være gennemført, inden der kan udstedes skolebevis.

Formålet med prøver og eksaminer er at dokumentere elevens grad af målopfyldelse i forhold til væsentlige mål og krav i det enkelte fag.
 
Det påhviler hovedfaglæreren i det enkelte fag at gøre eleven bekendt med, hvilke mål og krav, der er væsentlige for prøven. Dette gøres som optakt til faget, således eleven kan tilrettelægge sit studium målrettet.

En elev, som på tilfredsstillende vis har fulgt undervisningen, kan deltage i eksamen. Dog skal projekter/emneopgaver, som indgår i eksaminationen, være løst og godkendt af fagets lærer.
 
Er en prøve bestået, kan eleven ikke indstilles til samme prøve igen.
 
Hvilke fag, eleverne skal til eksamen i, afgøres af Undervisningsministeriet og udmeldes til eleven tidligst 21 dage og senest 7 dage før eksamen.
 
Antallet af prøver afhænger af skoleperiodens længde. Eleven kan højst deltage i nedenstående antal prøver i grundfag (inkl. grundfag valgt som valgfag) i skoleperioder med den anførte fastsatte varighed.
 • 0 – 20 uger: 1 prøve
 • 21 – 40 uger: 2 prøver
 • 41 og derover: 3 prøver
Antallet af prøver omfatter ikke prøver i førstehjælp og brandbekæmpelse samt prøver i grundfag, der følges som valgfri supplerende undervisning (påbygning).
 
 Eventuelle omprøver og regler om prøver til opfyldelse af myndighedskrav er ikke omfattet af disse regler.
 
 Elever, som har mulighed for merit i et fag, deltager ikke i eksamen.
Eksaminanden skal være til stede mindst 15 minutter før prøvens begyndelse.

Prøvesituationen skal afspejle undervisningen, så de hjælpemidler, eksaminanden har brugt i den daglige undervisning, også kan anvendes på selve eksamensdagen.

Eksaminanden medbringer selv elektroniske hjælpemidler, og har selv ansvaret for at hjælpemidlerne er funktionsduelige (eksempelvis strøm m.m.)

Efter eksaminators og censors votering vedrørende eksamenspræstationen kaldes eksaminanden ind i eksamenslokalet, meddeles karakteren for præstationen og gives en begrundelse for den afgivne karakter.
I tilfælde af sygdom skal der gives besked til skolen hurtigst muligt. Ring på vores hovednummer 9633 2211 og oplys: 
 • Fulde navn  
 • Hvilken eksamen du skulle deltage i 
Der kræves en lægeerklæring for at kunne indstilles til sygeeksamen.
Såfremt eksaminanden udebliver fra en prøve uden gyldig grund, kan skolen, efter skriftlig begrundet anmodning fra eleven, træffe afgørelse om en evt. senere eksamination.

Elever, som møder efter en prøve er begyndt, kan normalt ikke deltage i prøven. Er forsinkelsen rimeligt begrundet, kan eleven få tilbud om at blive eksamineret på et senere tidspunkt samme dag, såfremt det er muligt.
Skolen tilbyder særlige prøvevilkår til eksaminander med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, til eksaminander med tilsvarende vanskeligheder samt eksaminander med et andet modersmål end dansk, når skolen vurderer, at dette er nødvendigt for at ligestille disse eksaminander med andre i prøvesituationen.

Det er en forudsætning, at der med tilbuddet ikke sker en ændring af prøvens niveau.
Bliver skolen i forbindelse med en prøve opmærksom på fejl og mangler, der kan udbedres, træffer skolen afgørelse om, hvordan udbedringen skal ske.
Klager over eksamen og eksamensafholdelse skal ske seneste 2 uger efter, at karakteren er meddelt eksaminanden. Klagen skal afgives skriftlig og begrundet til AMU Nordjylland.
Begrundelsen kan vedrøre:
 • Eksamensforløbet
 • Eksaminationsgrundlaget, herunder de stillede spørgsmål, opgaver og lignende i forhold til uddannelsens krav og mål
 • Bedømmelsen
I forbindelse med en klagesag kan eleven få udleveret en kopi af eksamensopgaven og eksamensbesvarelsen (ved skriftlige prøver).
 
Afgørelsen af en klagesag, der er skriftlig og begrundet, kan ende ud med:
 • Tilbud om ny bedømmelse (ombedømmelse), dog ikke mundtlige prøver
 • Tilbud om ny prøve (omprøve)
 • At der ikke gives medhold i klagen (kræver at bedømmerne er enige)
Eksaminanden skal afgive accept om ombedømmelse eller omprøve inden 2 uger, efter afgørelsen er meddelt eksaminanden.
En ombedømmelse eller omprøve kan resultere i en lavere karakter.
Klager over prøver/eksaminer sendes hurtigst mulig til Jens Hoelgaard Christensen, stabschef for uddannelse: jhch@amunordjylland.dk
Eksaminanden skal på anmodning kunne fremvise billedlegitimation ved prøven.
Besvarelsen skal være eksaminandens egen og selvstændige besvarelse, medmindre andet fremgår af reglerne for den enkelte uddannelse. Er dette ikke tilfældet, indstilles eleven ikke til prøve.

Eleven får mulighed for at deltage i ny prøve på et senere tidspunkt.

Kan det bevises, at eleven under eller efter eksamen har skaffet sig eller ydet hjælp til andre, kan eleven også bortvises fra eksamen.

Brug af ChatGPT og andre lignende værktøjer ved prøver

Brug af ChatGPT og andre lignende værktøjer er ikke tilladt ved prøverne på erhvervsuddannelserne. 

Besvarelser skal være eksaminandens egen og selvstændige besvarelse. En anvendelse af f.eks. ChatGPT eller andre lignende værktøjer vil medføre, at besvarelsen ikke opfylder disse krav. Disse værktøjer er derfor ikke lovlige hjælpemidler, medmindre de er direkte tilladt i reglerne for den pågældende uddannelse. Det gælder både under selve prøven og under en evt. forberedelsestid. 

Anvendelse af et ulovligt hjælpemiddel vil være eksamenssnyd og eksaminanden bortvises fra prøven.