Toggle navigation

Adgangskrav og optagelse

Hvornår har en elev i praksis brugt et af sine tre forsøg?

Det følger af § 5 a, stk. 4 i lov om erhvervsuddannelser, at en ansøger uden en uddannelsesaftale, der omfatter grundforløbets 2. del, kan kun optages på grundforløbets 2. del tre gange.

Bestemmelsen gælder for optagelser, der finder sted fra den 1. august 2015. Tidligere forsøg tæller ikke med.

Når skolen har konstateret, at ansøgeren er mødt til undervisningen i overensstemmelse med optagelsesbrevet, jf. § 53 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser, er ansøgeren forvandlet til at være fuldgyldig elev på skolen. Derved er optagelsesprocessen afsluttet for den pågældende ansøger, som herefter er optaget som elev i den nævnte forstand. Eleven får ret til at begynde, når optagelsesbrevet fra skolen er modtaget. Fra begyndelsesdagen er eleven omfattet af mødepligten og af skolens ordensregler, herunder regler om mødepligt og fravær, jf. bekendtgørelsens § 47. Der henvises i øvrigt til bekendtgørelsens kapitel 8, Optagelse af elever på skole, hvor de nærmere regler om optagelse er fastsat.

Skolen behandler ansøgninger om optagelse i principielt tre faser:
1. Ansøgning modtages og det kontrolleres at eller om ansøgeren er optagelsesberettiget. Der foretages eventuelt optagelsesprøve og –samtale mv.

2. Senest når skolen har konstateret, at ansøgeren kan optages, oprettes hun/han som elev (kun stamoplysninger) i EASY-A og hun/han får skriftlig besked om, at hun/han er optaget med oplysning om, hvor og hvornår eleven skal møde til undervisning.

3. Eleven møder til undervisning på skolen og registreres som aktiv. Registreringen foregår normalt i EASY-A.

Optagelsesproceduren er således afsluttet og eleven derfor optaget når eleven er mødt frem, og optagelsen er eksekveret og aktiveret i EASY-A. Eleven kan kun være optaget ét sted ad gangen og til én uddannelse ad gangen. Hvis eleven ikke møder, aktiveres optagelsen ikke i systemet, og derfor er det ikke registreret, at hun/han er optaget. Det er altså i praksis elevens fremmøde, og skolens registrering heraf, som udløser et forsøg.

Tilsvarende gælder for den administrative behandling af optagelsen til 1. del af grundforløbet, hvortil en elev kun kan optages én gang, jf. lovens § 5, stk. 4, nr. 1.

(Kilde: Mail fra Undervisningsministeriet den 1/7-15)

Optagelsesprøve

Optagelsesprøve til erhvervsuddannelserne:
UVM - optagelsesprøve

Materiale fra UVM:

Optagelsesprøve EUD (pdf)
Optagelsesprøve til dansk (pdf)

Elever, som ikke består optagelsesprøven, men som skolen vurderer vil kunne klare uddannelsen, tilbydes en betinget optagelse. Hvis eleven herefter består et sommerkursus (tilbydes af kommunen) kan eleven optages.

Elever som ikke har 02 i dansk og matematik skal have optagelsesprøve OG samtale. Elever som opfylder karakterkravene men ikke er erklæret uddannelsesparat skal kun have en samtale.

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen stiller to centralt udformede skriftlige prøver til rådighed. Ud over gennemførelse af optagelsesprøven skal ansøgerne deltage i en samtale med skolen.

På baggrund af ansøgerens resultat ved prøven og samtalen træffer skolen en begrundet afgørelse om, hvorvidt ansøgeren kan optages på en erhvervsuddannelse.

Optagelsesprøverne er på niveau med kravene for at opnå karakteren 02 i folkeskolens 9.- klasseprøver i henholdsvis dansk og matematik. Prøverne har faglig toning imod erhvervsuddannelserne.

Begge optagelsesprøver er af 2 timers varighed og bedømmes bestået/ikke bestået.

Optagelse af udenlandske elever

Undervisningen i faget dansk skal foregå på dansk. Hvis uddannelsen kræver, at eleverne skal have bestået dansk, for at kunne blive optaget til skoleundervisningen i hovedforløbet, så kan en udenlandsk elev kun optages til grundforløbets 2. del, hvis den enkelte elev faktisk har en mulighed for at kunne bestå danskfaget efter reglerne om den pågældende uddannelse. Udenlandske elever skal opfylde de samme krav for at kunne starte på hovedforløbet, som danske elever skal. Der henvises i øvrigt til vejledningen om udbud af undervisning til udenlandske elever, hvor reglerne om udbud på udenlandske fremgår (se ovenstående link).

Kravet om 2+2 eller lignende i forbindelse med optagelse til erhvervsuddannelsen gælder for alle elever, uanset hvor eleven har gennemført grundskolen. Kravet om 2 i dansk kan opfyldes ved, at eleven har opnået en tilsvarende bedømmelse i det nationale sprog, som er blevet undervist i det land, hvor eleven har deltaget i grundskolen. Så hvis eleven har gennemført grundskolen i Sverige, så kræves det for, at eleven kan optages, at eleven har bestået svensk.

Læs: Vejledning om optagelse (pdf)

FVU – Forberedende voksenundervisning

FVU trin 4 i danske og FVU trin 2 i matematik giver samme rettigheder som et 2-tal fra folkeskolens afgangseksamen – altså er disse adgangsgivende til EUD.

Elever med bestået FVU niveauer skal IKKE til optagelsesprøve.

Optagelse.dk

Spørgsmål: Hvornår lukker optagelse.dk for tilmelding?

Svar: Det gør den ikke.

Karakterer

Hvordan får vi karaktererne?
Svar: Grundskolerne indtaster i optagelse.dk senest på den udmeldte dato (17/6 for dansk). Det ser umiddelbart ud til at de kan vente med indberetning af matematik til 25/6 (hvis klassen har mundtlig matematik som udtræksfag). Vi skal jo så selv hente alle karakterne i optagelse.dk

Hvilke karakterer danner grundlag for gennemsnitsberegning af 2-tallerne?
Svar: Kun prøvekaraktererne

Varighed af uddannelsen - for elever med gymnasial baggrund

Inden for visse uddannelser, fx Landbrugsuddannelsen, kan eleven med gymnasial uddannelsen få godskrevet en del af GF2 (grundforløb 2), så de kun skal gennemføre 10 ugers skoleundervisning.