Generelle tilmeldingsbetingelser

Beskæftigede
Virksomheder og selvstændige erhvervsdrivende skal benytte den digitale tilmeldingsportal www.efteruddannelse.dk
Herfra skal arbejdsgivere og selvstændige erhvervsdrivende desuden ansøge om godtgørelse og tilskud til befordring.

AMU Nordjylland tilbyder vejledning vedrørende den digitale tilmelding til arbejdsmarkedsuddannelser og ansøgning om VEU godtgørelse.

Ledige
Du kan reservere en plads via AMU Nordjyllands hjemmeside eller pr. telefon eller e-mail, så sørger vi for den videre tilmelding.

Deltagerbetaling
I 2018 er deltagerbetalingen på kr. 118 pr. dag eller kr. 190 pr. dag afhængig af kursustyper.

Deltagerbetalingens størrelse fastsættes hvert år på finansloven.

VEU – godtgørelse
Der kan opnås lønrefusion (VEU-godtgørelse) efter gældende regler. Læs eventuelt mere om reglerne på www.veug.dk. VEU-godtgørelsen udgør 100% af dagpengesats. Der kan max. udbetales godtgørelse for 7,4 time pr. dag.

Kost og logi
For at blive indkvarteret kræves som udgangspunkt en samlet transport på 120 km fra bopælen til uddannelsesstedet og retur.

Indkvartering før undervisningsforløbets start kan finde sted, hvis det er uforholdsmæssigt byrdefuldt for deltageren at rejse til undervisningsstedet på selve undervisningsdagen.

I det omfang det er muligt, sørger AMU Nordjylland for indkvarteringen. Kontakt AMU Nordjylland.

Betalingsbetingelser
Det er afgørende, at du overholder betalingsfristen, der fremgår af fakturaen. Din betaling er afgørende for skolens statstilskud. Såfremt din betaling udebliver, er vi nødsaget til at opkræve dig den fulde kursusafgift.

Afbudsgebyr
AMU Nordjylland opkræver afbudsgebyr for virksomheder og selvstændige.
Du skal melde afbud så tidligt som muligt, og minimum 5 hverdage før kursusstart. Afmelding skal ske skriftligt.

Ved udeblivelse fra uddannelsens første dag betales:

  • 2.500 kr. for uddannelser med en varighed til og med 37 lektioner
  • 3.500 kr. for uddannelser med en varighed på mere end 37 lektioner

Ved framelding mindre end en uge før uddannelsens første dag betales:

  • 1.500 kr. for uddannelser med en varighed til og med 37 lektioner
  • 2.500 kr. for uddannelser med en varighed på mere end 37 lektioner

Overdrages kursuspladsen til en anden bortfalder gebyret, samt hvis arbejdsgiveren dokumenterer, at udeblivelse eller framelding skyldes forhold i medarbejderens ansættelsesforhold.

AMU Nordjylland forbeholder sig retten til at aflyse kurser ved for få tilmeldinger.

Tillægsydelser
Ekstraomkostninger i forbindelse med virksomhedernes særlige ønsker til fleksible afholdelses- og tilrettelæggelsesformer m.v. kan opkræves efter særlig aftale med virksomheden.


Betaling for uopfyldte hold
AMU Nordjylland og arbejdsgiveren har ret til at aftale en pris, hvor arbejdsgiveren betaler for et fuldt hold, således at arbejdsgiveren og centret er garanteret, at uddannelsen med sikkerhed gennemføres uanset antallet af tilmeldinger, udeblivelser og frameldinger.

Sprog
Uddannelsen foregår på dansk, hvis ikke andet er oplyst. Derfor skal deltagerens danskkundskaber være på et niveau, så deltageren kan følge undervisningen. For at sikre, at deltageren sproglig vil kunne følge undervisningen skal deltageren som minimum kunne dansk på niveau svarende til ”Prøve i dansk 2”.

AMU NORDJYLLAND

Sofievej 61

9000 Aalborg

CVR: 10255384 • EAN: 5798000554382

Telefon

Mandag-torsdag: 07.45–15.20

Fredag: 07.45–15.00

+45 96 33 22 11
Vores sociale medier