Toggle navigation
Gaffeltruck_og_stabler_header

Gaffeltruck certifikatkursus B, PÅ ENGELSK

05-09-2024
ENGELSK Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
7 dage Daghold
17-10-2024
ENGELSK Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
7 dage Daghold
18-11-2024
ENGELSK Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
7 dage Daghold
16-01-2025
ENGELSK Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
7 dage Daghold
10-03-2025
ENGELSK Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
7 dage Daghold
12-06-2025
ENGELSK Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
7 dage Daghold

Kursusinformation

47592 - Forklift Certification Course B, 7 days

The course covers the topics necessary for participants to acquire the qualifications required by the Danish Working Environment Authority's regulations on occupational health and safety training for operating forklifts and forklift trucks. The training also includes the certification exam outlined in the mentioned regulations, as specified in the examiner's guide for this type of certification.

Target audience

You must be at least 18 years old and either possess a valid driver's license or provide a satisfactory medical certificate (Health Authority form for health information when issuing a driver's license).

Description

After completing the course, you will be able to operate various types of forklifts (electric and gas/diesel-powered) and a self-propelled forklift truck with different configurations and equipment, following safety regulations for transporting various types of goods. This includes navigating ramps, aisleways, narrow spaces, and warehouses in accordance with traffic law requirements.

You will learn how to:

  • Properly load, pick up, and unload different types of cargo at various heights and in different rack types, in containers and on flatbeds, and perform block stacking, selecting suitable lifting equipment and load carriers.
  • Perform the required inspections for which the forklift operator is responsible and know how often the forklift should be inspected and maintained.
  • Use the manufacturer's instructions in daily forklift operations to gain the necessary knowledge of the specific machine(s) being used.
  • Apply knowledge of risks associated with working with forklifts and forklift trucks, including their structure and safety devices, as well as the calculated use and limitations of different types of trucks.
  • Read various types of load charts in a safe and proper manner, including assessing the weight and center of gravity of the load and knowing if the load is stable before lifting.
  • Actively engage in workplace ergonomics, basic fire fighting, and first aid when operating forklifts and forklift trucks.
Udtalelse
Romanian nr 1
Kursist på Truck certifikat for tosprogede
The Teacher was fucking awesome!
I learned a lot and the classes were amazing, not stressfull and with good jokes.
Best regards,
Romanian nr 1
Info om fag
47592 - Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage

Målgruppe: Deltagerne skal være fyldt 18 år og kunne fremvise enten et gyldigt kørekort eller en tilfredsstillende lægeattest (Sundhedsstyrelsens blanket til helbredsmæssige oplysninger ved udstedelse af kørekort).

Beskrivelse: Deltageren kan efter gennemført uddannelse føre og betjene forskellige typer gaffeltrucks (eldrevne og gas-/dieseldrevne), og en selvkørende gaffelstabler, med forskellig opbygning og udstyr efter gældende sikkerhedsbestemmelser ved transport af varierede godstyper, på ramper, i reolgange, snævre rum og lagerhaller i overensstemmelse med færdselslovens krav.
Deltageren kan:
Foretage korrekt stuvning, optagning og afsætning af forskelligt gods i forskellige højder i forskellige reoltyper i container og på lad, samt udføre blokstabling – herunder vælge egnet løfteudstyr og lastbærer.
Udføre de eftersyn, som gaffeltruckføreren er ansvarlig for, og har viden om hvor ofte gaffeltrucken skal efterses og vedligeholdes.
Anvende leverandørens brugsanvisning i det daglige arbejde med gaffeltruck i forhold til at opnå det nødvendige kendskab til den/de konkrete maskine(r), der anvendes.
Anvende sin viden om risici forbundet med at arbejde med gaffeltrucks og gaffelstablere, herunder gaffeltruckens/gaffelstablerens opbygning og sikkerhedsanordninger samt den beregnede anvendelse og anvendelsesbegrænsninger af de forskellige trucktyper.
Aflæse forskellige typer belastningsdiagrammer på en sikker og forsvarlig måde, herunder vurdere byrdens vægt og tyngdepunktets placering samt vide om byrden ligger stabilt, inden der løftes.
Arbejde aktivt med eget arbejdsmiljø/ergonomi, elementær brandbekæmpelse og førstehjælp i forbindelse med at føre og betjene gaffeltrucks og gaffelstablere.

Uddannelsen indeholder de emner, der er nødvendige for at deltagerne kan tilegne sig de kvalifikationer, som kræves i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser for at føre og betjene gaffeltrucks og gaffelstablere. Uddannelsen omfatter tillige certifikatprøven, der aflægges i henhold nævnte bekendtgørelse som fastlagt i censorvejledningen for denne certifikattype.

Fagnummer: 47592 Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage Varighed 7 dage AMU-pris: DKK 1.456,00 Uden for målgruppe: DKK 6.751,95