Toggle navigation
Dyretransport_header

Dyretransport - kompetencebevis - HESTE

08-08-2024
Dyretransport - kompetencebevis - HESTE
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
2,5 dage Daghold
14-10-2024
Dyretransport - kompetencebevis - HESTE
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
2,5 dage Daghold
20-02-2025
Dyretransport - kompetencebevis - HESTE
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
2,5 dage Daghold
12-05-2025
Dyretransport - kompetencebevis - FJERKRÆ
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
2,5 dage Daghold
15-05-2025
Dyretransport - kompetencebevis - HESTE
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
2,5 dage Daghold

Kursusinformation

Hestetransport_hos_AMU_Nordjylland

Transport og håndtering af heste

Tag dit kompetencebevis hos os.
Du vil blive undervist i love og regler vedrørende håndtering og transport af heste.
Kurset strækker sig over to dage.

Hvornår er der krav om uddannelse?

Krav om uddannelse gælder alene, når der er tale om transport i forbindelse med økonomisk virksomhed, såfremt kørselsafstanden overstiger 65 km.
 Her kan du læse eksempler på situationer der er omfattet af reglen:
 
 • Traditionelle transportvirksomheder.
 • Transport af dyr til deltagelse i udstillinger, kåringer, stævner o. lign., såfremt dyrenes handelsværdi forventes at blive øget væsentligt ved deltagelse i det konkrete arrangement, og hvor der eventuelt forventes udbetalt store pengepræmier. Dette indebærer f.eks., at transport af heste til et internationalt FEI-stævne og hingste til hingstekåring (Herning), som hovedregel er om fattet. I forbindelse med hingstekåringsarrangementet i Herning vil transport af heste, der skal deltage i konkurrenceklasser, championatklasser og lignende, der kan sidestilles med nationale ridestævner eller show, som hovedregel ikke være omfattet.
 • Transport af heste til slagtning.
 • Transport af heste m.h.p. salg.
 • Transport af heste til væddeløb med totalisatorspil.
 • Transport af heste i forbindelse med stutterivirksomhed.
 • Transport af heste i forbindelse med drift af en hingstestation.
 • Transport af heste i forbindelse med professionel træner-/beridervirksomhed.
 • Transport af heste i forbindelse med erhvervsmæssig handel eller opdræt.
Uanset ovenstående må privatpersoners enkeltstående transport af heste i forbindelse med køb-salg og til slagtning ikke betegnes som økonomisk virksomhed.

Hvornår er der IKKE krav om uddannelse?

Når der er tale om ikke-økonomisk virksomhed, gælder der ikke krav om uddannelse. Følgende eksempel anses ikke som omfattet af begrebet ”transport i forbindelse med økonomisk virksomhed”.
 • Mere hobbybetonet transport af heste, såsom privatpersoners transport af heste til dyrskuer, kåringer, udstillinger og avlsarrangementer, transport af heste til nationale ridestævner (herunder spring, dressur, ringridning, westernridning, ponytrav, handicap ridning og lign.) og til skovturs- og fritidsbrug.

Registrerede heste

Registrerede heste (heste, der er registreret i en godkendt ride eller avls-forbund der foretager registrering af heste, samt FEI-pas) er undtaget for følgende bestemmelser:
 • Ingen krav om logbog.
 • Ingen krav om navigationssystem ved lange transporter.
 • Ingen krav til transporttider og hvileperioder.

Der skal altid medfølge følgende dokumenter

  • Transportoplysninger (dyrenes oprindelse og ejer, afgangssted og tidspunkt, transportens varighed og bestemmelsessted).
  • Kompetencebevis (udleveres ved uddannelsens afslutning).
  • Autorisation som transportvirksomhed
  • Godkendelsescertifikat for køretøj.
Autorisation søges ved fødevarestyrelsen.
Godkendelsescertifikat af køretøj udleveres fra synshallen, når køretøjet er godkendt.

Hos Fødevarestyrelsen kan du få uddybet reglerne.

Inden kursets start

Du vil få tilsendt håndbogen om transport af dyr samt pensumliste. 
Info om fag
45867 - Dyretransport - håndtering på samlesteder

Målgruppe: Personale på samlepladser og i transportvirksomheder samt chauffører og ledsagere under transport af levende dyr.

Beskrivelse: Deltageren kan efter gældende bestemmelser jf. EU Rådsforordning om beskyttelse af dyr under transport og på grundlag af kendskab til regelgrundlag og kontrol med dyretransporter, planlægning af dyretransporter, afgangssted/pålæsning, indretning og krav til transportmidlet, dyrs behov og adfærd, bedømmelse af dyrs transportegnethed, transportpraksis, omlæsning på mellemstationer, samlesteder og markeder, selvstændigt og efter gældende sikkerhedsbestemmelser håndtere og klargøre dyr til lastbiltransport, således at dyrene ikke påføres stress, smerte eller beskadigelse.

Fagnummer: 45867 Dyretransport - håndtering på samlesteder Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 624,00 Uden for målgruppe: DKK 3.366,10
45868 - Dyretransport - kompetencebevis

Målgruppe: Personale på samlepladser og i transportvirksomheder samt chauffører og ledsagere under transport af levende dyr.

Beskrivelse: Deltageren kan efter gældende bestemmelser jf. EU Rådsforordning om beskyttelse af dyr under transport og på grundlag af kendskab til kørselsadfærdens betydning for dyr, dyrs adfærd og fysiologi samt bestemmelser for lange transporter udføre lastbiltransport af levende dyr.
Kan desuden føre logbog efter gældende regler samt iværksætte nødprocedurer i tilfælde af havari, mangel på ventilation, tilskadekomst og sygdom blandt dyrene samt tage de nødvendige skridt til eventuel aflivning.
Der erhverves kompetencebevis for chauffører, der udfører transporter af tamdyr af hestefamilien eller tamkvæg, -får, -geder, -svin eller fjerkræ.

Fagnummer: 45868 Dyretransport - kompetencebevis Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 416,00 Uden for målgruppe: DKK 2.327,40
40080 - Individuel kompetencevurdering i AMU

Målgruppe: Individuel kompetencevurdering i AMU retter sig mod personer, der arbejder inden for de jobområder, hvor der tilbydes arbejdsmarkedsuddannelser, og som ønsker at få vurderet og anerkendt deres realkompetencer i forhold til AMU-uddannelserne.

Beskrivelse: Dette uddannelsesmål er oprettet udelukkende for at kunne administrere IKV i AMU. IKV i AMU er et selvstændigt program i AMU-systemet. Programmet styres og beskrives udelukkende på lov- og bekendtgørelsesniveau, fordi IKV i AMU ikke er en AMU-uddannelse, dvs. en arbejdsmarkedsuddannelse eller et enkeltfag optaget i FKB.

Individuel kompetencevurdering i AMU er realkompetencevurdering, der har til formål at give deltageren anerkendelse for dennes viden, færdigheder og kompetencer som grundlag for videre og tilpasset erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse inden for rammerne af AMU-uddannelserne. Uddannelsesinstitutionen anerkender deltagerens realkompetencer i form af en individuel AMU-uddannelsesplan, udstedelse af AMU-uddannelsesbevis(-er) og/eller AMU-kompetencebevis, når der er grundlag herfor.

For en nærmere beskrivelse af formål, mål, tilrettelæggelse, bevisudstedelse m.v. for IKV i AMU henvises til:

- Lov nr. 446 af 10. juni 2003 om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. med senere ændringer, herunder ved lov nr. 556 af 6. juni 2007 om ændring af forskellige love på Undervisningsministeriets område (Udbygning af anerkendelse af realkompetencer på voksen- og efteruddannelsesområdet m.v.)

- Bekendtgørelse nr. 802 af 22. september 2003 om fælles kompetencebeskrivelser for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse og om arbejdsmarkedsuddannelser med senere ændringer

Varigheden for IKV i AMU er op til 5 dage.

Dette mål har samme formål og mål som mål nr. 40081 Individuel kompetencevurdering i AMU - F/I (IKV i AMU - F/I), bortset fra målgruppe og varighed.


Fagnummer: 40080 Individuel kompetencevurdering i AMU Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 2.949,75