Toggle navigation

Fælles pædagogisk didaktisk grundlag på AMU Nordjylland

AMU Nordjyllands grundlag for al læring tager afsæt i skolens målsætning om at:

AMU Nordjylland uddanner, udvikler og inspirerer til det fremtidige arbejdsmarked,

samt Undervisningsministeriets fire klare mål for erhvervsuddannelse: 

1. Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse efter grundskolen 
2. Flere elever skal fuldføre en erhvervsuddannelse 
3. Erhvervsuddannelsen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige som muligt 
4. Tilliden til og trivslen på erhvervsuddannelsen skal styrkes 

Skolens pædagogiske og didaktiske grundlag er:

1. Trivsel og sammenholdet i klassen og på uddannelsen udgør et væsentlig element i fastholdelsen og dermed gennemførelsen. Vores Studiemiljø skal understøtte denne trivsel. 
2. Eleverne mødes med positive forventninger og der tages udgangspunkt i den enkeltes faglige og personlige forudsætninger. Succesoplevelser bruges til at understøtte elevens udvikling. 
3. Alle på AMU Nordjylland bidrager til, at eleverne bliver dygtigere. Læreren vil gennem tydelig klasserumsledelse og højt fagligt og pædagogisk niveau sikre, at eleven bliver så dygtig som mulig. Vi differentierer så eleven udfordres mest muligt og motivationen for uddannelsen fastholdes. 
4. Undervisningen planlægges så teori og praktik understøtter læring, og vi opstiller klare og tydelige mål under uddannelsen. Elevens faglige niveau og fremgang tydeliggøres gennem hyppige tilbagemeldinger. Uddannelsens forskellige fag samkøres i størst mulig omfang. 
5. Eleven vil møde mange forskellige undervisningsformer, værktøjer og teknologier, som alle vil klargøre til dit kommende virke inden for faget og styrke stoltheden ved at være faglært. Informationsteknologi er en naturlig del af undervisningen, når den understøtter og fremmer elevens læring. 
6. Skolen samarbejder med praktikstedet om uddannelsen og sikrer at der er sammenhæng i hele uddannelsen. 

Skolens Fælles Pædagogiske Didaktiske Grundlag suppleres med et ”løfte til eleven” 

”Løfte til eleven”

1. Vi vil arbejde hårdt for at du har det godt på skolen, at du bliver så dygtig som mulig og at du gør din uddannelse færdig. 
2. Du bliver mødt positivt af alle på AMU Nordjylland og vi tager udgangspunkt i dig. 
3. Vi forventer at du gør dit bedste, møder til tiden og deltager aktivt i undervisningen. 
4. Du vil få mange tilbagemeldinger på din indsats, og du bliver udfordret mest muligt. 
5. Du vil møde mange forskellige undervisningsformer, værktøjer og teknologier, som alle vil gøre dig klar til dit kommende fag og gøre dig stolt over at blive faglært. 
6. Skolen samarbejder med dit praktiksted om din uddannelse, og sikrer at der er sammenhæng i hele din uddannelse. Velkommen på AMU Nordjylland