AMU Nordjyllands strategi 2014 - 2018

Se strategien i printvenlig version

AMU Nordjyllands målsætning er at skabe en stærk markedsposition. Fundamentet herfor er et solidt uddannelsesudbud inden for både arbejdsmarkeds- og erhvervsuddannelser. Kunderne skal mødes med aktuel og høj faglig viden. Undervisningen skal målrettes den enkelte elev, der sikres et godt udbytte – uanset om eleven er ung og på vej ind på arbejdsmarkedet, eller en erfaren medarbejder, som skal tilegne sig nye specialistkompetencer.

AMU Nordjyllands erhvervsuddannelser og AMU kurser skal til enhver tid modsvare kravene for kompetencer på arbejdsmarkedet. Vi skal derfor være i stand til at identificere ny viden om metoder og processer, som vil øge vores kunders markedsværdi. Gennem tæt kontakt til erhvervslivet opsøger vi tendenser og nye efterspørgsler, som sikrer en løbende udvikling af vores kursus- og uddannelsesudbud.

AMU Nordjyllands bestyrelse har vedtaget strategi 2014 – 2018 for at understøtte, at AMU Nordjylland udvikles i denne retning. Strategien har afsat i den forrige strategi, og sikrer herved en stabil videreudvikling af organisationen.

AMU Nordjyllands strategi 2014 – 2018 er resultatet af en strategiproces, som er nærmere beskrevet i notatet ”Rammebetingelser og udfordringer for AMU Nordjylland”. I denne proces har ledelsen og udvalgte medarbejdere identificeret skolens interne udfordringer, nuværende markedsposition samt de ydre rammebetingelser. Formålet var at konkretisere indsatsområder for at blive i stand til at indfri bestyrelsens målsætninger. Denne proces har synliggjort uddannelsesinstitutionens potentialer og udfordringer, som vil være i fokus i løbet af strategiperioden.

Overordnet kan AMU Nordjyllands målsætning defineres således:
AMU Nordjylland uddanner, udvikler og inspirerer til det fremtidige arbejdsmarked

Målsætningen omfatter alle AMU Nordjyllands målgrupper – dvs. ledige og beskæftigede, samt virksomheder, organisationer, a-kasser, jobcentre m.fl. AMU Nordjylland har særligt fokus på kortuddannede.

AMU Nordjyllands hovedfokus er at tilbyde uddannelse i forhold til aktuelle og fremtidige behov på det danske arbejdsmarked. Uddannelsesinstitutionen er et uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedspolitisk redskab, der skal medvirke til at sikre fleksibilitet på arbejdsmarkedet i form af relevant, faglig opkvalificering.

Med afsæt i AMU Nordjyllands målsætning er der identificeret fire overordnede indsatsområder, som alle skal medvirke til opfyldelse af målsætningen:

1. Fagligt pædagogisk kompetenceløft
2. Samarbejde og strategiske partnerskaber
3. Kunderelationer og forretningsforståelse
4. Udviklingskultur

Ad. 1: Fagligt pædagogisk kompetenceløft
AMU Nordjylland favner en bred gruppe af kursister og elever – lige fra unge med personlige problemer til erfarne medarbejdere, der har brug for at specialisere sig inden for et særligt område. Aldersmæssigt er der stor spredning blandt vores elever/kursister, og i forhold til det generelle erhvervsuddannelsesbillede betyder det, at vi adskiller os væsentligt fra andre erhvervsskoler. Vi har ikke en decideret ungdomskultur – i stedet har vi aldersmæssigt blandende hold. Derfor arbejder vi også målrettet med at denne aldersspredning skaber både udvikling og dynamik i undervisningen samt mellem eleverne indbyrdes.

Det stiller store krav til den enkelte faglærer. Det handler i høj grad om at kunne tilpasse undervisningen og håndtere forskellighederne på hvert hold, hvilket igen stiller krav til faglærerens pædagogiske kompetencer samt evne til at lede klasselokalet. Hos AMU Nordjylland har vi allerede gode erfaringer med at tilbyde en undervisningsform, som netop tager hånd om de fagligt svage elever/kursister, og som samtidig udfordrer de stærke. Set i forhold til den kommende EUD-reform, som netop skærper fokus på differentieret undervisning på erhvervsuddannelserne, står AMU Nordjylland således stærkt.

For at sikre, at faglærerne hos AMU Nordjylland fortsat udvikler deres pædagogiske kompetencer og praksis, sætter vi i perioden 2014 – 2018 særligt fokus på at skabe et pædagogisk kompetenceløft blandt alle faglærere hos AMU Nordjylland. Det handler bl.a. om at skabe en fælles forståelse for, at AMU Nordjyllands pædagogiske fundament er baseret på den anerkendende tilgang. Samtidig handler det om at fokusere på, at vi undervisningsmæssigt skal følge med udviklingen inden for de enkelte fagområder for herved at tilbyde en tidssvarende undervisningsform. Dette omfatter i høj grad også større inddragelse af moderne undervisningsformer – herunder it i undervisningen – og knytter sig samtidig til AMU Nordjyllands fjerde indsatsområde i strategien for 2014 – 2018: Udviklingskultur.

Ad. 2: Samarbejde og strategiske partnerskaber
For AMU Nordjylland som organisation er det afgørende, at vi internt formår at skabe samarbejde på tværs af fagområder og afdelinger. Et tværgående samarbejde sikrer bl.a. at vi som uddannelsesinstitution kan yde en langt højere fleksibilitet over for både kunder og samarbejdspartnere. Samtidig bliver vores kursusudbud langt mere attraktivt, når der anvendes stærke kompetencer og positive erfaringer fra andre fagområder.

Vi vil etablere relevante strategiske samarbejdsaftaler med eksterne parter. AMU Nordjylland indgår i en større kontekst, og det er vigtigt for os, at vi er en del af et stærkt netværk. Set i forhold til den kommende EUD-reform bliver det essentielt for os, at vi kan samarbejde tæt med andre erhvervsskoler omkring de færre indgange til grundforløbene. Derudover kan strategiske partnerskaber skabe adgang til nye fagområder, særlige kompetencer og udvalgte kundesegmenter.

Endvidere støtter det strategiske samarbejde op omkring det faktum, at AMU Nordjylland på et strategisk plan fortsat skal prioritere relationerne til lands-, regional- og kommunalpolitikere samt uddannelsesministeriet, Region Nordjylland, Beskæftigelsesregion Nordjylland (TAR), jobcentre/kommuner, a-kasser/fagforeninger mv.

Ad. 3: Kunderelationer og forretningsforståelse
Virksomheder anvender i stigende omfang eksterne leverandører til uddannelse. Samtidig er der en mere udbredt holdning til, at uddannelsesaktiviteterne skal være værdiskabende. Der vælges uddannelsesleverandør med udgangspunkt i, hvor virksomheden får mest udbytte for deres ressourceforbrug på uddannelse.

Kravene til fleksibilitet og kvalitet i leverancerne er stigende. Dette stiller yderligere krav til AMU Nordjyllands evne til at have indsigt i – og forståelse for – vores kunders organisation og behov. Det er helt essentielt, at vi som skole formår at skabe tillid i vores relationer. Vi er lydhøre for kundernes behov. Som en del heraf vil vi arbejde med skolens evalueringskultur. Det er helt naturligt, at kunder giver feedback på vores ydelser. Feedback fra både virksomheder og kursister/elever er vigtigt, og skal anvendes til at videreudvikle AMU Nordjyllands ydelser. Det er centralt, at såvel AMU Nordjyllands ledelse som medarbejdere hver især bidrager til at skabe og vedligeholde kunderelationer. Det skal i højere grad synliggøres, hvordan den enkelte i dagligdagen kan understøtte strategiens målsætninger på dette område.

Ad. 4: Udviklingskultur
AMU Nordjylland har en stærk tradition for at prioritere udviklingsprojekter og udviklingsaktiviteter inden for bl.a. arbejdsmetoder og processer, udvikling af uddannelsesudbud, styrkelse af netværk samt personlig udvikling. Denne tradition og kultur skal videreføres og styrkes i de kommende år.

Uanset om nye uddannelser er udviklet internt i organisationen eller af andre, skal disse udbydes og markedsføres straks. Viden fra udviklingsprojekter deles på tværs af hele organisationen for efterfølgende at blive implementeret. Der skal løbende ske en opfølgning og evaluering i forhold til, om udviklingstiltagene giver den ønskede effekt.

Igennem årene er AMU Nordjyllands uddannelsesudbud indenfor de enkelte fagområder blevet tilpasset i forhold til markedsudviklingen. Denne tendens vil utvivlsomt fortsætte. Mens nogle af de nuværende fagområder sandsynligvis vil falde i aktivitet, vil nye fagområder opstå og bidrage med øget aktivitet. Vi vil aktivt opsøge potentielle, fremtidige aktivitetsområder. Herigennem sikres fortsat udvikling i AMU Nordjyllands uddannelsesudbud, og dermed løbende tilpasning for at understøtte ændringer i efterspørgslen fra arbejdsmarkedet.

Vores elever/kursister skal undervises i den nyeste viden inden for det enkelte fagområde, og vi skal have et stærkt fagligt miljø, som gør, at vi hele tiden er på forkant med udviklingen. Vi skal kende til den nyeste teknologi, og samtidig have føling med kommende tendenser.