Toggle navigation

Resultatløn for direktør

Direktørens resultatlønskontrakt 2023

Resultatlønskontrakten mellem bestyrelsen og direktøren for AMU Nordjylland for perioden 1. januar – 31. december 2023 indeholder følgende fokuspunkter:
  • Fokus på effektiv institutionsdrift 
  • Samarbejde med eksterne parter
  • Indsatsen mod frafald
  • Indsats for kvalitetsudvikling i AMU
  • Indsats for lærepladser
Læs den fulde ordlyd: 
Resultatkontrakt_2023_Direktoren_AMU_Nordjylland_(1).pdf

Udmøntning resultatlønskontrakt 2022 for Peter Thomsen

Fokus på effektiv institutionsdrift. Vægtes 20 % 
2022 blev et år præget af COVID-19. Særligt i årets første 3 måneder hvor der var op imod 50.000 nye smittede ramte skolens aktivitet og økonomi. Sideløbende hermed steg priserne voldsomt og det påvirkede ligeledes skolens økonomi. Hele året har der derfor været tæt økonomisk opfølgning. Året endte med et negativt økonomisk resultat men som følge af tæt opfølgning og reduceret forbrug er det vurderingen at året endte tilfredsstillende. Målet vurderes som værende opfyldt 50 %.
 
Samarbejde med eksterne parter. Vægtes 20 %
I 2022 er vi begyndt at etablere samarbejder med offentlige transportuddannelsesudbydere i hele landet. Ultimo året resulterede det i skabelsen af AMU Danmark hvor Peter er blevet valgt til formand for styregruppen. Samarbejdet med den nye ledelse i jobcenteret i Aalborg er reetableret ligesom vi er indtrådt i samarbejdet med Campus Hobro.  Herudover deltager Peter i en række udvalg i Rebild, Jammerbugt og Aalborg. Målet er dermed opfyldt 100 %.
 
Indsatsen mod frafald. Vægtes 20 % 
Alle planlagte initiativer er igangsat og gennemført. Det har resulteret i en konsolidering af resultaterne som placere AMU Nordjylland med det næstlaveste frafald blandt nordjyske erhvervsskoler. Resultatet lader fortsat noget tilbage at ønske så målet vurderes opfyldt 75 %.
 
Indsats for kvalitetsudvikling i AMU. Vægtes 15 %
Gennem hele året er der arbejdet med initiativer der skal sikre at de administrative forretningsgange sættes på skinner og de af ministeriet fastlagte mål indhentes. Det er lykkedes og vi ligger nu kontinuerligt med målopfyldelse. Målet er dermed opfyldt 100 %.
 
Indsats for lærepladser (Entydigt ansvar). Vægtes 25 %
Der er igangsat initiativer der retter sig mod administrative forretningsgange, samarbejder med virksomheder indenfor transport (Matchdating), undervisning af elever i lærepladssøgning, samarbejder med de faglige udvalg og så videre. Resultatet er tilfredsstillende om end vi stadig mangler at se de sidste resultater. Målet vurderes derfor opfyldt 75 %.