Toggle navigation

Principper for tilrettelæggelse af det systematiske kvalitetsarbejde

Kvalitet
AMU Nordjyllands kvalitetsarbejde tager afsæt i skolens kvalitetssystem, som ud fra en række in-dikatorer har til formål at synliggøre elevernes og virksomhedernes opfattelse af AMU Nordjylland som helhed og derved være med til at sikre og udvikle kvaliteten af vores uddannelser og skolens øvrige ydelser, så de lever op til brugernes forventninger og gældende lovgivning.

Følgende indikatorer indgår i AMU Nordjyllands kvalitetssystem:
• Trivselsundersøgelse blandt elever/kursister
• Tilfredshedsmåling blandt virksomheder
• Undervisningsmiljøundersøgelse
• Arbejdspladsvurderinger

Gennem kvalitetsarbejdet sikrer vi, at vi lever op til skolens mål om at levere undervisning i en høj kvalitet, i et spændende og udfordrende uddannelsesmiljø, en strategisk samarbejdspartner for erhvervslivet og en attraktiv arbejdsplads.

AMU Nordjyllands kvalitetsarbejde tager afsæt i en række relevante lov- og bekendtgørelsesmæs-sige krav som følger:
• Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser (LBK nr. 789 af 16/06/2015)
• Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (BEK nr. 1010 af 22/09/2014)
• Bekendtgørelse af lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v. (LBK nr. 771 af 10/06/2015)
• Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø (LBK nr. 23 af 11/01/2005)
• Bekendtgørelse om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. (BEK nr. 724 af 21/06/2013)

Uddannelsescheferne har det faglige og pædagogiske ansvar for uddannelserne, mens skolens direktør har et overordnet pædagogisk og fagligt ansvar.

Det er uddannelsescheferne der, i samråd med uddannelseschefchef EUD og områdeleder EUD, er ansvarlige for gennemførelse af kvalitetsarbejdet.

På baggrund af de indsamlede resultater, inddrages AMU Nordjyllands medarbejdere og elever i en dialog om resultaterne af evalueringerne.

Med udgangspunkt i det samlede resultat udarbejdes handlingsplaner som drøftes i skolens ledelse og de lokale uddannelsesudvalg, hvorefter den forelægges bestyrelsen til godkendelse. Handlingsplanerne offentliggøres på skolens hjemmeside.

AMU Nordjylland arbejder ud fra en kvalitetsmodel, hvor der måles på udvalgte områder med bestemte tidsintervaller. Hver gang der foretages en måling er der også et fast handlingsmønster, som sikrer, at resultaterne bliver evalueret i forhold til målene i strategien, og at der handles på afvigelserne.

Kvalitetsarbejdet gennemføres i 1 årig cyklus, som beskrevet i tabellen nedenfor.

Se de enkelte indsatser beskrevet i oversigter