Toggle navigation

Bæredygtige kurser

Kurser i bæredygtighed og grøn omstilling

Hos AMU Nordjylland er vi godt i gang med at tilbyde kurser med omtanke for miljøet.
Vi tilbyder en række kurser og skræddersyede virksomhedsforløb, der kan hjælpe virksomheder og medarbejdere i gang.
Grøn omstilling og kvalificeret arbejdskraft går hånd i hånd. Derfor tilbyder AMU Nordjylland en lang række kurser, der giver medarbejdere de nødvendige, faglige kompetencer, når grønne, bæredygtige visioner skal omsættes til praksis.
De rent faglige kurser spænder vidt: Fra at kokkerere økologisk med et minimalt spild af mad til at etablere regnbede, der kan optage de øgede mængder af regn, klimaændringerne giver os.  
Andre kurser har et overordnet fokus på bæredygtighed og grøn omstilling. De understøtter deltagernes forståelse for, hvorfor og hvordan det er nødvendigt og muligt at omstille sig fra gamle vaner, der tærer på klodens ressourcer, til i stedet at bidrage til at verdens klima kommer i en bedre balance. 
Kursisterne motiveres til at pege på muligheder for forbedring og optimering inden for deres egen jobfunktion, virksomhed eller branche. 
AMU Nordjylland skræddersyer gerne de enkelte kurser til virksomhedernes behov. 
Vi tilbyder at sammensætte forløb, hvor præcis din virksomhed bliver klædt på at tage ansvar for en proces, hvor jeres kultur og medarbejdergruppe bliver i stand til at møde de udefra kommende krav til bæredygtighed og grøn omstilling.  

Se kurserne inden for de forskellige områder:
Kloakering – udskilleranlæg, 4 dage
(Kurset indgår i Kloakmesteruddannelsen)
Her lærer du at montere olie / benzinudskillere, fedtudskillere og sand / slamfang i spildevands- og regnvandssystemer ved beboelsesejendomme og mindre industriejendomme.
Kursusnr. 47145

Kloakering – i det åbne land, 7 dage
(Kurset indgår i Kloakmesteruddannelsen)
Her lærer du at udføre afløbsanlæg for spildevand, regnvand og drænvand til nedsivning i undergrunden ved ejendomme udenfor offentlig kloakforsyning, eller udledning til vandløb, søer eller havet.
Kursusnr. 47146

Beton – industriel produktion, 4 dage
(Kurset indgår i Betonmageruddannelsen)
Du kan efter kurset arbejde med produktion af betonelementer og fungere som assistent for kolleger, fx. blandemesteren og/eller betonkontrollanten. Du kan kommunikere med kolleger med kendskab til branchens fagsprog, arbejdsfunktionerne og økonomiske faktorer i en betonproducerende virksomhed. Du kan endvidere skelne mellem spændbeton, betondæk, -væg, -søjler, -bjælker og tyndpladeelementer ud fra viden om betonelementfremstilling.
Kursusnr. 49177

Betonteknologi – fremstilling, kontrol og levering, 5 dage
På kurset er der fokus på fremstilling, modtagelse og kontrol af beton. Endvidere lærer du at deltage i optimering af recepter ud fra et økonomisk og bæredygtigt perspektiv (DS/EN 206 DK NA: 2020, Kapitel U.2.1, U.2.2 og U.2.6).
Der er også fokus på arbejde med kvalitetssikring af sikkerhed, miljøforhold og arbejdsmiljø.
Uddannelsen gennemføres i en af følgende betontyper: konstruktionsbeton eller tørbeton.
Kursusnr. 49941.
Kirkegårde, natur på kirkegården, 3 dage
Ud fra kendskab til dyr og insekters naturlige livsmiljøer kan deltagerne bevare og etablere naturmiljøer på kirkegården, som sikrer dyr og insekters eksistens. Deltagerne kan endvidere indtænke dyr og insekters livsmiljøer ved renoveringsopgaver og nyanlæg.
Kursusnr. 47098

Miljø og biologiske forhold i grønne anlæg, 5 dage
Du vil kunne indsamle og bearbejde data omkring Fauna, Flora og Miljø, og udarbejde ændringsforslag, der kan fremme miljø og biodiversiteten i det pågældende anlæg. Beskrive og give forslag til ændringer i forbruget af ressourcer, herunder genanvendelse, som vil skabe større bæredygtighed.
Kursusnr. 47691

Etablering af regnbede, 5 dage
Du vil kunne dimensionere og etablere regnbede ud fra kendskab til opbygning og gældende regler samt anvende planter, der trives i regnbede og samtidigt virker fremmende for biodiversiteten. Du vil endvidere kunne vedligeholde eksisterende regnbede, herunder vedligeholdelse af tekniske installationer.
Kursusnr. 49881

Biodiversitet i anlægsgartnerfaget, 2 dage
Du vil efter kurset kunne fremme eller hæmme biodiversitet i forskellige anlægstyper og naturtyper - og kende til de muligheder og problematikker, der hermed vil kunne opstå.
Kursusnr. 49682

Ukrudtbekæmpelse uden kemi, 5 dage
Deltagerne kan udføre og vælge ukrudtbekæmpelsesmetode og plejeløsninger uden brug af kemi, samt udføre ukrudtsforebyggende løsninger, ud fra identifikation af forskellige ukrudtsplanters vokse- og formeringsmåde, herunder ukrudtsbestand og type. Deltagerne kan fastlægge hyppighed for arbejdets udførsel i forhold til problemløsning og forebyggelse.
Kursusnr. 46661

Etablering af intensive taghaver, 5 dage
Du kan etablere intensive bevoksninger på tage, omfattende vandreservoirmåtter, drænelementer, systemfilter og systemjord. Du kan etablere arealer med planter, buske, mindre træer og græsarealer ud fra kendskab til hvilke planter og træer der er egnede til at benytte i taghaver. Du kan udføre etablering og vedligeholdelse af anlæg under iagttagelse af gældende regler til bygninger og sikkerhed.
Kursusnr. 48699
Baeredygtig_gronne_kurser_hos_AMU_Nordjylland
Affaldshåndtering, ejendomsservice – modul 1, 3 dage
Ny i jobbet som ejendomsfunktionær eller teknisk servicemedarbejder? Så er det nu, du skal blive klogere på at håndtere affald korrekt i forhold til miljøet og de lokale regler. Du lærer om personlig sikkerhed, hvordan du kommunikerer med beboere og brugere og, hvordan du finder relevante informationer på internettet.
Kursusnr. 20801

Affaldshåndtering, ejendomsservice – modul 2, 2 dage
Få styr på affaldet – hjælp andre til at sortere
Du har erfaring som ejendomsfunktionær eller teknisk servicemedarbejder og ved, hvordan affald skal sorteres. Men ved du, hvordan du får andre til det? Hvordan du taler med beboere om deres medansvar for korrekt sortering?

Det gør du i hvert fald, når du har taget kurset Affaldshåndtering, ejendomsservice – modul 2. Oven i hatten får du inspiration til, hvordan placering og indretning af skure og pladser kan gøre sorteringen af affald mere sikker.
Kursusnr. 20802

Miljø- og energioptimering 1, ejendomsservice, 2 dage
Du lærer at beskrive, planlægge og følge op på miljøfremmende tiltag inden for bygningens el, varme, vand og ventilation og samarbejde med beboere, brugere og kollegaer om dette.
Kursusnr. 48580

Miljø- og energioptimering 2, ejendomsservice, 3 dage
Du lærer at udføre analyser af bygningers forbrug af forskellige ressourcer (vand, varme, el), herunder at vurdere forbruget, reagere aktivt på det. Du lærer også at udarbejde informationsmateriale til brugere og beboere, så energiforbrug kommer i fokus i hverdagen.
Kursusnr. 48581

Indeklima og ventilationsanlæg, ejendomsservice, 5 dage
Du lærer bl.a. at foretage indeklimamålinger, kontrollere ventilationsanlæggets funktion, foretager mindre reparationer samt at udarbejde instruktioner og vejledninger for drift og vedligeholdelse af anlæggene.
Kursusnr. 48582

Skadedyr i ejendomme, ejendomsservice, 4 dage
Du lærer at identificere skadedyr i ejendomme og vurdere om ejendommens skader er forårsaget af skadedyr samt om forebyggelse mod skadedyr. Du lærer også om brug af redskaber og midler til bekæmpelse af skadedyr i og anvende disse korrekt i og ved ejendomme.
Kursusnr. 48747

Ejendommens installationer, ejendomsservice, 5 dage
Du lærer om el-installationer og vvs-installationer, udskiftning af komponenter, brug af specialværktøj samt om lovgivningen for området. Du lærer også at vejlede beboere og kollegaer i valg af el- og vvs-komponenter.
Kursusnr. 48575
Økologi og bæredygtighed i restauranten, 2 dage
Her arbejder vi kreativt med udvikling, planlægning og tilberedning af økologiske retter og menuer. Du bliver i stand til at indføre hensigtsmæssige arbejdsgange i køkkenet, der forebygger madspild. Du kan udnytte restaurantens fysiske ramme til at skabe mulighed for at opbygge et effektivt forråd. Deltageren kan fremme brugen af økologi til at understøtte restaurantens koncept og værtskab.
Kursusnr. 48290

Nye pålægstyper af sæsonens råvarer, 2 dage
På kurset får du kompetencer til at anvende sæsonens råvarer og overskydende madproduktion til fremstilling og udvikling af pålægsprodukter til spisestedets kolde retter, smørrebrød, kanapéer/tapas og lignende.
Kursusnr. 48681

Syltning og fermentering af sæsonens råvarer, 3 dage
Du lærer at planlægge og fremstille forskellige typer af syltninger og fermenteringer af sæsonens råvarer, der kan anvendes som gastronomisk supplement og raffinement i nye og klassiske retter.
Kursusnr. 48682

Bæredygtighed ift. Fødevarer, service & oplevelser, 3 dage
Efter kurset kan du anvende viden om bæredygtighed og FN’s verdensmål i relation til fødevare, service- og oplevelsesvirksomhed. Du kan identificere mulige bæredygtighedsinitiativer i eget fagområde, egen virksomhed og branche. Du kan anvende viden om bl.a. brancherelevante mærkninger og certificeringer til at træffe bæredygtige valg i forhold til mad, fødevarer og oplevelser.
Kursusnr. 49830. Dato for kurset er på vej

Bæredygtig produktion af mad og fødevarer, 2 dage
Du kan planlægge bæredygtig produktion af mad og fødevarer, som er relevant for dit daglige virke inden for fødevarevirksomhed. Du kan endvidere minimere spild ved optimal udnyttelse af råvarer, hensigtsmæssige indkøb, beregning af portionsstørrelser og effektiv genanvendelse af overproduktion.
Kursusnr. 49843

Det klimavenlige køkken, 2 dage
Efter kurset kan du udvikle og fremstille klimavenligt mad baseret på hensyntagen til miljø- og klimaforhold og sæsonvarer, kendskab til madtraditioner og madkultur. Du kan anvende viden om økonomisk bæredygtighed og kundegrupper ved udvikling af koncepter for klimavenlig mad.
Kursusnr. 49852
Baeredygtigt_kokken_hos_AMU_Nordjylland

Kurser inden for organisationsudvikling

Medspiller til grøn omstilling i produktionen, 3 dage
For medarbejderen i en produktionsvirksomhed. Vi giver den grundlæggende viden om sammenhængen mellem CO2 udledning, ressourceforbrug og klimaforandringer. Medarbejderen får forståelse for, hvorfor det er nødvendigt for medarbejdere at bidrage til grøn omstilling af produktionen i industrien.
Medarbejderen lærer at tage stilling til egne muligheder for at bidrage til grøn omstilling i produktionen.
Kursusnr. 49973 
Bæredygtig produktion, 2 dage
Du lærer om bæredygtig produktion og at se forbedrings- og optimeringsmuligheder samt udarbejde idéforslag inden for egen jobfunktion/virksomhed/branche.
Kursusnr. 49554

Inspektion for operatører i procesindustrien, 2 dage
På kurset lærer du at udføre rundering og inspektion af enkelt produktionsudstyr i procesindustrien ved brug af sanser (se, lytte, lugte, føle). Du lærer også at skelne mellem typiske fejl og mangler samt at rapportere og dokumentere det udførte arbejde.
Kursusnr. 40368

Operatør vedligehold, trykluft, 2 dage      
På kurset lærer du om effektiv drift af trykluftsanlæg og at vurdere energitab og identificere utætheder vha. lækagesøgning med lytteudstyr, ultralyd, spray m.v. Du lærer at udbedre utætheder håndværks- og sikkerhedsmæssigt korrekt.
Kursusnr. 48184

Anvendelse af produktionsdata, 3 dage
Du lærer at opsamle indtaste og bruge data i forskellige funktioner i en digitaliseret produktion. Du lærer at vurdere data i forhold til egen jobfunktion og bliver bekendt med de mest anvendte regler for sikkerhed omkring data.
Kursusnr. 48562

Procesindustri, intro digitaliseret automation, 5 dage
Du lærer at betjene og overvåge produktion i procesindustrien med digitaliseret og programmerbar automation samt se forbedrings/optimeringsmuligheder og udarbejde forslag i relation til egen jobfunktion/virksomhed/branche.
Kursusnr. 49555
Arbejdsmiljø og førstehjælp ved rengøringsarbejdet, 4 dage
Du bliver i stand til at udføre rengøringsarbejdet på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde i forhold til sig selv og omgivelserne. Du lærer livreddende førstehjælp ved ulykker og pludselig opstået sygdom på arbejdspladsen.
Kursusnr. 49366

Ergonomi ved rengøringsarbejdet, 2 dage
Du lærer at udføre rengøringsarbejde ved brug af hensigtsmæssige arbejdsstillinger, så unødige belastningslidelser undgås.
Kursusnr. 49367

Grundlæggende rengøringshygiejne, 1 dag
Du får en basisviden om mikroorganismer og smitteveje, så du kan tage de nødvendige hensyn i planlægning og udførelse af det daglige rengøringsarbejde og undgå smittespredning.
Kursusnr. 49349

Materialekendskab og rengøringskemi, 3 dage
Du kan vælge egnede rengøringsmidler til fjernelse af almindeligt forekommende urenheder samt til rengøring og vedligehold af de mest typiske materialer, så overfladerne behandles bedst muligt.
Kursusnr. 49350

Rengøringsudstyr og -metoder, 4 dage
Du lærer at anvende effektive metoder og arbejdsgange ved arbejde med klude og moppegarner, redskaber, rengøringsvogne og maskiner.
Kursusnr. 49352

Hygiejne på skoler og institutioner, 2 dage
Du kan udføre rengøringsopgaver på en skole, dag- eller døgninstitution på en hygiejnisk korrekt måde i forbindelse med den almindelige rengøring og ved specielle arbejdsopgaver.
Kursusnr. 49353

Hospitalshygiejne, 2 dage
Du lærer at udføre rengøringsopgaver på hospitaler på en hygiejnisk korrekt måde både i forbindelse med almindelig rengøring og ved specielle arbejdsopgaver, som rengøring af operationsstuer og rengøring i forbindelse med isolationer.
Kursusnr. 49354
Køreteknik for erhvervschauffører – Ajourføring, 1 dag
Førere af køretøjer, der anvendes til erhvervsmæssig godstransport eller erhvervsmæssig personbefordring kan på et af myndighederne godkendt køreteknisk anlæg, reagere hensigtsmæssigt i vanskelige og pludseligt opståede situationer og anvende korrekt styre-, bremse-, undvige- og afværgeteknik i disse køretøjer.
Kursusnr. 48466

Mentoruddannelse for erfarne medarbejdere, 5 dage
På uddannelsen får du redskaber til at virke som mentor for en ny kollega.
Kursusnr. 40805
Baeredygtige_Transportkurser_hos_AMU_Nordjylland