Toggle navigation

Udbudspolitik

topbanner_n__gletal

AMU Nordjylland er en af landets største udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser (AMU). Uddannelsernes overordnede mål er at imødekomme efterspørgslen efter behovsbestemte kompetencer hos virksomheder og enkeltpersoner med henblik på at sikre et fleksibelt arbejdsmarked. Branchernes, virksomhedernes og medarbejdernes udfordringer, problemer og potentialer har derfor centrets strategiske fokus.

Udover AMU udbydes erhvervsuddannelser (EUD) inden for brancherne bygge/anlæg, transport, det grønne område, ejendomsservice, elektronik og servicefagene. AMU Nordjylland udbyder både grund- og hovedforløb.

AMU Nordjylland arbejder vedvarende på at indrette organisationen, så den er smidig og fleksibel i forhold til altid at kunne matche de regionale behov og ændrede efterspørgselsmønstre samt understøtte den regionale erhvervsudviklingsstrategi bedst muligt. Vores udbudspolitik og strategi er udarbejdet med dette formål. Sammen med bestyrelse og lokale uddannelsesudvalg drøftes redskaberne løbende, så de er opdaterede i forhold til de aktuelle erhvervs-, arbejdsmarkeds- og uddannelsespolitiske tiltag og behov.

Brancheområder for arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU)

 • Transport og logistik
 • Elektronik og teknologi
 • Byggeri
 • Det grønne område (Sandmosen)
 • Servicefagene
 • Organisationsudvikling
 • Proces og automatik
 • Ejendomsservice
 • Arbejdsmiljø og energiforbedringer
 • IT

Brancheområder for erhvervsuddannelserne (EUD)

 • Godschauffer
 • Lager- og logistikoperatør
 • Lager - og transportoperatør
 • Anlægs- og bygningsstruktør
 • Ejendomsservivetekniker
 • Serviceassistent
 • Elektronikoperatør
 • Anlægsgartner
 • Greenkeeper/Groundsman

Øvrige aktiviteter

Udover AMU og EUD har AMU Nordjylland en stor andel af indtægtsdækket virksomhed. Udbud af særligt tilrettelagte forløb for tosprogede samt opkvalificering af ledige er ligeledes et indsatsområde.

I tilknytning til de enkelte brancheområder og på tværs heraf gennemfører AMU Nordjylland løbende en række udviklingsprojekter bl.a. i samarbejde med efteruddannelsesudvalg, Undervisningsministeriet, Universitetet, Vækstforum m.fl.

Konsulentfunktionen

På AMU Nordjylland er der etableret en konsulentfunktion med virksomheds-, proces- og udviklingskonsulenter, der står for den opsøgende indsats over for regionens private og offentlige virksomheder. Funktionen ledes af en markedschef, der har ansvar for drift og afvikling af diverse kampagner inden for forskellige brancher og virksomhedssegmenter.

Konsulentfunktionen planlægger medarbejderudvikling sammen med virksomhederne og er sparringspartner i forhold til organisationsudvikling samt kompetenceudvikling, der skal understøtte virksomhedernes strategiske satsninger. Et væsentligt element i samarbejdet er at medvirke til at kvalificere virksomhedernes efterspørgsel efter relevante kompetencer både på den korte og lange bane. Medarbejderudvikling bringes således i spil som et kardinalpunkt i bestræbelserne på at fremtidssikre virksomhederne.

Den almene voksen- og efteruddannelse

AMU Nordjylland er meget opmærksom på at understøtte de deltagere, der har brug for almen voksenuddannelse bl.a. i form af FVU dansk og regning i forhold til at gennemføre den faglige uddannelse. At kunne læse skrive og anvende de fire regnearter er afgørende for at kunne få udbytte af deltage i erhvervsrettet og almen voksen- og efteruddannelse. Og for at undervisningen i almene fag opleves relevant af kursisterne er det vigtigt, at den er koblet til AMU-uddannelsen.

Med udgangspunkt i et ønske om et forstærket samspil om erhvervsrettet og almen kompetenceudvikling til voksne, ufaglærte og faglærte beskæftigede og ledige i Nordjylland, har AMU Nordjylland og VUC&hf Nordjylland indgået en samarbejdsaftale. Overordnet set skal samarbejdsaftalen sikre målgruppens almene og erhvervsrettede kompetenceudvikling, så den besidder den fornødne faglige og personlige fleksibilitet, der matcher virksomhedernes kompetenceefterspørgsel samt sikre målgruppen jobudvikling og varig beskæftigelse. Derudover skal aftalen være værdiskabende for alle involverede og resultere i opgaveløsninger og effekter, som optimeres via samspillet.

De pædagogiske kompetencer

På AMU Nordjylland er samtlige undervisere udstyret med voksenpædagogiske kompetencer, og der eksisterer et decideret voksenmiljø på centret som helhed. Tilrettelæggelsen af undervisningen sker med udgangspunkt i deltagernes jobområde/-funktion, hvor det tilstræbes at koble uddannelsen ved centret med den læring, der sker på arbejdspladsen, så det bliver muligt for den enkelte at omsætte de nye færdigheder til brugbare kompetencer på jobbet. For at sikre størst mulig kvalitet og effekt af arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag har centret i det hele taget fokus på, at indholdet heri kan overføres til deltagernes daglige praksis.

I forhold til EUD og grundforløbene for den unge målgruppe har centret tilkoblet specialpædagogisk ekspertise med henblik på at imødekomme den enkelte elev bedst muligt, herunder at mindske frafaldet blandt de frafaldstruede.

Evaluering – tilfredshed med kurser

Hos AMU Nordjylland bruger vi det fælles evaluerings- og effektmålingsredskab Viskvalitet.dk (også kaldet det fælles evalueringsredskab) til evaluering af arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU). 

Om Viskvalitet.dk

Viskvalitet.dk består af to dele: dels en evalueringsdel, hvor kursisterne selv kan vurdere deres indsats på uddannelserne, dels en effektmålingsdel, hvor kursisternes tilegnelse af viden kan måles.

I Viskvalitet.dk´s evalueringer vurderer kursisterne på hver arbejdsmarkedsuddannelse deres kursus.

Evalueringen foregår ved hjælp af spørgeskemaer, hvor en del af spørgsmålene er fælles for alle kursister. De fælles spørgsmål belyser tre dimensioner af kvaliteten: kursusudbytte, lærerens præstation samt undervisningens form og indhold.

Det fælles evalueringsredskab er ifølge AMU-bekendtgørelsens §29 obligatorisk at anvende for alle AMU-udbydere, og der er en forventning om, at mindst 80 procent af deltagerne på en arbejdsmarkedsuddannelse besvarer evalueringsskemaet.

Fokus på god dialog med parterne i RAR Nordjylland

For AMU Nordjylland er det en hovedopgave at medvirke til at forebygge et scenario, hvor samfundet vil opleve en alvorlig mangel på faglært arbejdskraft, mens der er en stor, ledig gruppe af ufaglærte. Dialogen med de regionale og lokale parter søges intensiveret via RAR Nordjylland – det regionale arbejdsmarkedsråd. Rådet dækker 11 kommuner og har fokus på samarbejde om arbejdsmarksudfordringer og beskæftigelsesindsats ved bl.a. at:

 • Indgå i et samspil med kommunerne og understøtte beskæftigelsesindsatsen på tværs af kommunerne. 
 • Rådgive og gå i dialog med kommunerne om udviklingen af beskæftigelsesindsatsen.
 • Koordinere virksomhedsindsatsen og indsatsen rettet mod områder med mangel på arbejdskraft og områder med høj ledighed.
 • Godkende den regionale positivliste for den regionale uddannelsespulje.

>> Læs mere om RAR Nordjylland